Europa

Sveriges läkarförbund har sedan mitten av 1980-talet bevakat och medverkat i arbetet i CPME (Standing Committee of European Doctors). I och med att Sverige ingick i EES-avtalet 1994 och sedan blev medlem i EU 1995, ökade kraven på Läkarförbundet att aktivt arbeta med de frågor som hanterades av de europeiska läkarorganisationerna.

Läkarförbundets medverkan i de olika sammanslutningarna har gjort det möjligt att driva frågor som är viktiga för svensk hälso- och sjukvård samt för läkarprofessionen. Exempel på det är framgångsrikt arbete för att erkänna behovet av en förbättrad allmänläkarutbildning på europanivå, inspektionssystem och patientsäkerhetsarbete.

En samlad röst för läkarprofessionen i Europa är viktig. Under de senaste tre decennierna har olika medicinska organisationer som företräder olika intressen inom läkarkåren vuxit sig starka och ett aktivt påverkansarbete gentemot bland annat Kommissionen har bedrivits från olika håll.

För att tydliggöra läkarprofessionens röst i Europa har de europeiska läkarorganisationerna beslutat sig för att närma sig varandra och inleda ett samarbete i de viktigaste sakfrågorna som berör läkare. Tanken om att skapa ett gemensamt kansli har funnits i många år och går under arbetsnamnet Domus Medica.

Europeiska organisationer som Läkarförbundet är medlem i:

CPME – The Standing Committee of European Doctors. Delegationschef från Läkarförbundet är Karin Båtelson.

CPME är en sammanslutning av EU:s medlemsländers nationella läkarförbund. Verksamheten finansieras via avgifter från medlemsländerna.

CPME arbetar med de flesta sjukvårdspolitiska frågor. En av de viktigaste är den fria rörligheten av läkare i Europa, som regleras av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer. Direktivet garanterar att medlemsländerna accepterar läkarlegitimationer och specialistbevis sinsemellan, vilket skapar förutsättningar för fri rörlighet av läkare i Europa.

UEMS – European Union of Medical Specialists. Delegationschef från Läkarförbundet är Sofia Rydgren Stale.

UEMS huvuduppgift är utbildningsfrågor. I generalförsamlingen som beslutar om politiken sitter representanter för de nationella läkarförbunden. UEMS är en komplex organisation. Under den beslutande församlingen finns idag närmare 40 sektioner som utgörs av de olika europeiska specialistföreningarna. Man jobbar i olika arbetsgrupper där den mest aktiva är den som arbetar med vidareutbildning och fortbildning.

Sverige bidrar med en representant i varje sektion, vald av respektive specialitetsförening. Flera av sektionerna ger så kallade ”board exam” eller europeisk specialistexamen. Dessa examina har ingen legal status i Europa och beviset ger ingen rätt att verka som specialist inom EU, dock visar provet på goda teoretiska kunskaper inom ämnet.

Kopplat till UEMS finns även EACCME http://www.eaccme.eu/ - European Accreditation Council for Continuing Medical Education, ett institute för ackreditering av fortbildningsaktiviteter i Europa.

Ta gärna del av rapporterna från UEMS olika sektioner som finns här. 

Övriga europeiska läkarorganiastioner:

AEMH – Association of Senior Hospital Physicians. Sverige representeras av Sjukhusläkarföreningen.
De flesta EU-länder är med, utom Holland, Finland och England.

AEMH har sitt kontor i Bryssel och driver frågor som sjukvårdsekonomi, anställningsvillkor, patientsäkerhet, CPD och östutvidgningen av EU. Erfarenhetsutbytet mellan de olika EU-länderna är viktigt.

CEOM – Conférence Européenne des Ordres des Médecins (Sverige har ingen representation)
En Parisbaserad organisation som jobbar med frågor kring migrationsstatistik, professionell etik och läkarkårens yrkesmässiga skyldigheter. Termen ”ordre” refererar oftast i dessa sammanhang till den myndighet som reglerar läkarprofessionen

EANA – European Working Group of Practitioners and Specialists in Free Practice. Sverige representeras av Svenska privatläkarföreningen.
De har kontor i Wien.

EMSA – United Medical Students across Europé. Sverige representeras av Medicine Studerandes Förbund.
Läkarstudenternas organisation. De viktigaste frågorna är grundutbildning, forskning och medicinsk etik.

I EMSA är det de medicinska fakulteterna som är med - inte de nationella organisationerna.

FEMS – European Federation of Salaried Doctors. Sverige är inte representerat.
En organisation för anställda sjukhusläkare. Organisationens syfte är att verka för avlönade läkares intressen och för en bättre arbetsmiljö. Man är noga med att poängtera att man inte vill verka för avlönat arbete på bekostnad av egenföretagande läkare. Organisationen har ett nära samarbete med AEMH och bl.a. delar man kontor i Bryssel.

PWG – Permanent Working Group. Sverige är inte representerat.
En organisation för yngre läkare, oavsett om de arbetar i primärvård, på sjukhus eller i privat regi. Medlemskapet är inte knutet till EU och vilket land som helst bland Europas 46 stater kan bli medlem.

Sylf valde att lämna PWG 2008 på grund av missnöje med bristande bokföring och att fullmäktige inte ville inrätta ett kontor i Bryssel.

UEMO – European Union of General Practitioners. UEMO är allmänläkarnas organisation på Europanivå.

Den viktigaste frågan är att få till stånd en ändring i direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer så att allmänmedicin (family medicin) erkänns som en specialitetet på samma sätt som alla andra specialiteter. I många länder är det fortfarande så att man efter avslutad grundutbildning antingen blir specialist eller så är man allmänläkare.

Har ni frågor angående Läkarförbundets internationella arbete? skicka oss gärna ett mejl.

Senast uppdaterad 2015-10-26
Medlemsrådgivningen

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
Må- tors 9-17, fre 9-13