Inför ditt chefsuppdrag

Uppdraget som chef ska vara tydligt beskrivet. Ansvar ska följas av befogenheter. En plan för den fortsatta yrkesutövningen när du slutar sitt uppdrag ska finnas innan chefskapet inleds.

Att få ett erbjudande om att bli chef kan naturligtvis kännas smickrande. Du blir utvald och får förtroende att bli chef. Trots detta  ska du inte undvika eller vänta med de ”svåra frågorna”, utan istället komma överens med din kommande arbetsgivare om förutsättningarna och villkoren i ditt arbete. Det är viktigt att du får de bästa förutsättningarna när du går in i din nya roll.

Risken är annars att det blir en inledande otydlighet mellan dig som chef och din uppdragsgivare som kan leda till otydlighet i din roll. Därför är det viktigt att vara extra tydlig och lyhörd samt att ställa följdfrågor vid rekryteringen så att din arbetssituation när du tillträtt blir bra och hanterlig. I detta ligger att beskriva din roll, vilket ansvar du har och vilka befogenheter som följer med uppdraget.

Dina mål och drivkrafter

Dina drivkrafter kan ofta också betecknas som dina styrkor som chef. Därför kan det vara bra att du tänker igenom vad du vill uppnå med ditt chefskap. Att få inflytande över verksamheten, möjligheter att få skapa bra resultat samt möjligheten att få leda och utveckla andra är sådant som läkare som idag har chefsuppdrag skattar högt när de får frågan om vad deras främsta drivkrafter är för att vara chef.

Det är även viktigt att vara medveten om vilka av dina sidor som inte är lika starka. På så sätt kan du arbeta vidare med dessa, kanske med hjälp av en utbildningsplan som du och din arbetsgivare tar fram i samband med tillträde

Ditt uppdrag och dina ramar

I förberedelsefasen ingår även att fundera vilka villkor du anser vara viktiga och vad som är en rimlig nivå när det gäller lön, arbetstid, möjligheter till kliniskt arbete, reaktivering för det fall chefsuppdraget skulle upphöra, utbildningsplan med mera.

Oavsett anställningsform är det viktigt att frågan om klinisk verksamhet och/eller reaktivering om/när chefskapet upphör regleras i anställningsavtalet. Reaktivering innebär en möjlighet att under en viss tid efter att chefskapet upphört få möjlighet att ta igen de kliniska delar man missat under åren som chef med i stort bibehållna förmåner.

I det förslag till anställningsavtal som din arbetsgivare presenterar kanske du vill lägga till saker. En detaljerad utvecklingsplan med avstämningstidpunkter, möjligheter till mentorstöd eller andra stödfunktioner och omfattningen av dessa? När det gäller ditt uppdrag och dina ramar är det väsentligt att du får klart för dig vad som förväntas av dig och vilka ramar du har möjlighet att arbeta inom. Ju tidigare detta blir klart för dig desto bättre förutsättningar har du för en lyckad chefskarriär.

Exempel på avtal

Läkarförbundet har tagit fram ett exempel på VD-avtal inom privat sektor.

Chefsföreningen har tagit fram några exempel på hur chefsavtal kan utformas. Läs mer 

Innan du skriver på ett avtal

Innan du skriver på ett anställningsavtal bör du naturligtvis gå igenom det noga för att se om du fått med de väsentliga delarna som du tycker är viktiga. Du kan också kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning som kan gå igenom ett avtalsförslag tillsammans med dig innan du skriver på. Till Chefsföreningen

Senast uppdaterad 2016-10-07
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
Må - tors 9-17, fre 9-13