Uppdraget som chef ska vara tydligt beskrivet

När du får en formell chefsbefattning ska det vara tydligt att du får ansvar för verksamheten och att det med detta följer befogenheter och resurser. Uppdraget som chef ska vara tydligt beskrivet.

Uppdraget som chef ställer också krav på integritet mot såväl uppdragsgivare som medarbetare. Med chefskapet följer förutom personalansvar, ofta ansvar för ekonomi och budget och för verksamheten som helhet med allt vad det innebär.

Ledarskap och chefskap

Chefskap och ledarskap kan ses som två delar av en chefsroll. Chefskapet handlar mer om en formell position som någon blir utsedd till och därigenom får mandat att styra andra. Ledarskapet kan beskrivas som mer relationsinriktat, där styrandet av gruppen främst sker genom hur du är som ledare och hur du bygger upp, motiverar, kommunicerar med andra och därigenom får gruppen att följa.

En grundläggande förutsättning att kunna utöva chefskap är att ha sin uppdragsgivares förtroende. Utan ett
uttryckligt mandat är det svårt att nå framgång som chef. Arbetsgivaren måste således ge chefen stöd. Chefer på mellan­nivå har en utsatt position. De ska inte bara kunna företräda arbetsgivaren gentemot arbetskamraterna utan också kunna lyfta fram bra medarbetare inom organisationen.

Det kan vara svårt att hitta balansen mellan kraven som kommer uppifrån och de förväntningar och behov som kommer från medarbetarna men som man inte alltid har befogenhet eller möjlighet att kunna bemöta.

De tre kulturerna

Inom vården har det skrivits mycket om ”de tre kulturerna”. Med detta avses att politiker, läkare och administratörer ser sjukvården ur olika perspektiv, har olika arbetssätt och språk. Kortfattat kan de beskrivas som att politikerna präglas av ideologier och värderingar där beslut fattas efter förhandlingar, kompromisser eller omröstning. I den medicinska världen drar vetenskapen och den beprövade erfarenheten gränser mellan vad som är rätt och fel. Den administrativa kulturen har sin tyngdpunkt i ekonomi och organisationsteori. I och med att dessa skillnader har beskrivits som olika kulturer har det givna botemedlet under flera decennier varit att försöka lära politiker, läkare och administratörer att tala varandras språk och förstå varandras världsbild.

Både som chef och som medarbetare i offentlig förvaltning är det viktigt att förstå vad det innebär att arbeta i en politikerstyrd organisation.

Innan du skriver på avtal

Innan du skriver på ett anställningsavtal bör du låta någon på Läkarförbundets medlemsrådgivning gå igenom ditt anställningsavtal. Du också kontakta Läkarförbundets chefsförening om du har frågor om ditt chefsskap. Till Chefsföreningen

Senast uppdaterad 2016-10-07
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
Må - tors 9-17, fre 9-13