AT-tjänst på Värnamo sjukhus
Upptagningsområde:
ca 90 000
AT-ranking:
34
Tjänstgöringsavsnitt:

21 månader: 6 mån medicin inkl geriatrisk rehabilitering, 6 mån kirurgi inkl sex veckor ortopedi, 2 veckor anestesi, 3 mån psykiatri och 6 mån allmänmedicin. Auskultationsmöjligheter upp till 2 veckor på respektive medicin- och kirurgkliniken och inom primärvården, s k ”önskeplacering” (totalt sex veckor).

Ansökningskrav:

LADOK-utdrag/läkarexamensbevis krävs samt CV och personligt brev med fotografi. Utländska sökande ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt goda kunskaper i svenska motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Introduktion:

Vi har en veckas obligatorisk introduktion för våra AT-läkare. På respektive klinik sker en arbetsplatsnära introduktion.

Utbildning:

En halvdag formaliserad utbildning per månad. Ledarskap för AT-läkare (4 dagar totalt, regiongemensam) Akutmedicin (regiongemensam) Traumamedicin (regiongemensam) Bemötande vid hot och våld (regiongemensam) Försäkringsmedicin (regiongemensam) Studiepott 10 000 kr. 

Forskning:

Möjlighet finns i begränsad omfattning. Vi erbjuder ej Forskar-AT.

Jourer:

Inom psykiatrin förväntas alla att delta i jourarbetet som sker dagtid under vardagar. På medicinkliniken förväntas alla AT-läkare gå självständig nattjour efter en tids introduktion. På kirurg-/ortopedjouren (gemensam) är målsättning att AT-läkare ska gå jour tillsammans med en legitimerad läkare. De AT-läkare som är speciellt intresserade kan efter samråd med verksamhetschef få gå nattjour i slutet av sin placering.

Handledare:

Individuell handledning på respektive klinik. AT-chef/studierektor under hela AT.

Ledighet inför AT-tenta:
Ingen. Däremot ledighet med lön för att skriva tentan.
Deltagande i AT-stämma:
Ja, inklusive konferensavgift. Resa och boende bekostas av studiepott.
Studiepott:
10 000 kr
Bostad:
Värnamo sjukhus har ett antal lägenheter till förfogande. I mån av tillgång kan vi erbjuda allt från korridorrum till lägenheter, möblerade eller omöblerade. Våra lägenheter ligger både i centrum och i naturnära ytterområden.
Ersättning vid pendling:
Endast vid primärvårdsplacering.
Medflyttarservice:
Ja, nära samarbete med näringslivet på orten finns.
Barnomsorg:
Nattdagis finns.
Möjlighet att fortsätta med ST:

Vår målsättning är att erbjuda de AT-läkare som vi är nöjda med och som är intresserade av att stanna möjlighet till att fortsätta med vikariat eller ST-tjänst. Trångt inom vissa specialiteter.

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

Marcus Svensson, e-post: marcusvictor.svensson@rjl.se 

Annan kontaktperson:

Ivone Abel Karlsson, AT-chef, 010-244 74 51, e-post: ivone.abel.karlsson@rjl.se
Pia Bolmgren Svensson, HR-konsult, 010-244 70 81, e-post: pia.bolmgren.svensson@rjl.se
Clemens Finch, studierektor, e-post: clemens.finch@rjl.se 
Martin Friberg, studierektor, e-post: martin.friberg@rjl.se
Elin Boozon, studierektor, e-post: elin.boozon@rjl.se

Annat:

Reflektionsträffar med kurator. Arbetsplatsträff för AT-läkare en gång per månad. Medarbetarsamtal. Välfungerande AT-organisation med AT-chef, studierektorer samt HR.

Individuell löneöversyn för AT-läkare genomförs efter 12 månaders anställning.

Ingångslön 32 500 kr (2018 års nivå).

Sidan uppdaterades: 2018-01-26