Sahlgrenska
AT-ranking:
26
Tjänstgöringsavsnitt:

Slutenvårdstjänstgöringen, 15 månader, är förlagd på Mölndals sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset. Opererande specialiteter, 6 månader, är uppdelad enligt följande;
Ortopedi 6 veckor, urologi 2 veckor, anestesi 3 veckor, kirurgi 14 veckor. 1 - 3 veckor under allmänkirurgiplaceringen kan förläggas till närliggande opererande specialitet eller anestesiverksamhet.
Invärtesmedicin och närliggande sidospecialiteter, 6 månader är uppdelad enligt följande;
Internmedicin 22 veckor inklusive introduktion, sidospecialitet 4 veckor
Psykiatri, 3 månader är fördelat enligt följande;
allmänpsykiatrisk vårdavdelning 5-8 veckor, psykosavdelning 3-5 veckor.
Primärvård, 6 månader = 26 veckor
AT-blocken är fördelade mellan vårdcentraler i Göteborg med omnejd.

Ansökningskrav:

Till ansökan för AT-block och forskar AT-block ska följande bifogas;

  • meritförteckning/CV
  • personligt brev
  • läkarexamensbevis
  • tjänstgöringsbetyg/intyg

Bedömning av forskningsmeriter sker i samråd med Sahlgrenska akademin.

Till ansökan för forskar AT-block krävs dessutom;
- forskningsprogram med beskrivning av pågående forskning inklusive planerat arbete under AT-forskningsperioden (max 3 sidor)
- odisputerad sökande ska ange handledare samt uppvisa intyg från prefekt och handledare rörande forskningsanknytning vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet
- disputerad forskare ska ange var forskningen ska bedrivas och uppvisa intyg från prefekt rörande forskningsanknytning vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet
- Publikationslista (om du är disputerad skickar du även in din ramberättelse elektroniskt)

Om du är doktorandanmäld eller har disputerat önskar vi även att du skickar in bevis på doktorandregistrering respektive avlagd doktorsexamen.

Efter en helheltsbedömning kommer vi att kalla ungefär 30-35 personer till intervju. Meriterande för att eventuellt bli kallad till intervju är att du uppfyller minst två av nedanstående kriterier:

  • Forskningsmeriter
  • Erfarenhet av läkararbete
  • Undervisnings- och administrativa meriter, utvecklingsarbete och/eller handledningsmeriter

För dig som har utbildat dig till läkare i annat land än Sverige och inte har svensk gymnasieexamen, krävs intyg om godkända språkkunskaper i svenska motsvarande kraven på allmän behörighet för antagning till läkarutbildning i Sverige (godkänt prov i Svenska B alternativt TISUS-test eller motsvarande C1 på Europaskalan). För läkare utbildade i Norden görs en individuell bedömning.

Introduktion:

AT-blocket startas med en introduktionsvecka där första dagen är introduktion till sjukhuset och resterande 4 dagar är personligt utvecklingsprogram på internat. Syftet med internatet är att starta grupphandledning via "AT-lotsmodell", träna olika reflektionsmetoder och ge möjlighet till ökad självkännedom.

Arbetsplatsförlagd introduktion
a) inom slutenvården
Arbetsplatsintroduktion för AT-läkaren ges vid varje tjänstgöringsavsnitts början. Respektive verksamhet ansvarar för planering, genomförande och uppföljning.
b) inom primärvården
Inför primärvårdsplaceringen träffas AT-läkaren och studierektorerna. Studierektor utser handledare på den vårdcentral som blir aktuell. Under den första veckan på vårdcentralen introduceras AT-läkaren till det lokala arbetet.

Utbildning:

AT-utvecklingsprogram/ledarskapsprogram i fem delar;

1. Introduktion till sjukhuset
2. Personligt utvecklingsprogram
3. Grupphandledning - AT-lotsmodell
4. Förbättringsprojekt med muntlig och skriftlig redovisning
5. Centralt organiserad utbildning under AT

Centralt organiserad utbildning under AT;
Obligatoriska utbildningsdagar en gång per månad
Akutdagar
AT-forum
AT-stämma

Övrig utbildning under AT
a) Utbildning under slutenvårdstjänstgöringen; Organiserad utbildning för AT-läkare samt deltagande vid utbildning för verksamhetens läkare inom respektive specialitet.
b) Utbildning under primärvårdstjänstgöringen; Regelbundna utbildningstillfällen en gång per månad ingår i primärvårdstjänstgöringen för AT-läkare.

Forskning:

20 AT-läkare/år erbjuds forskar-AT block med 6 månaders betald forskningstid och motsvarande leg lön under primärvårdstjänstgöringen. God schemaplanering möjliggör schemaläggning av forskningstid för alla AT-läkare som önskar externfinansierad forskningstid under sin AT. Samtliga AT-läkare som önskar prova på forskning under sin AT har möjlighet att årligen i konkurrens söka 3 månaders forskningstid.

Jourer:

AT-läkare går förstärkningsjour på akuten som en del av sin AT-tjänstgöring. Detta kan innebära såväl dag-, kvälls- som nattjänstgöring. Utifrån kunnande och kompetens kan AT-läkare få ett ökat jouransvar.

Handledare:

AT-läkaren tilldelas en personlig handledare under varje tjänstgöringsavsnitt. Handledning rekommenderas att ske minst en halvtimme per vecka eller en timme varannan vecka. Inom primärvården ska AT-läkaren ha samma handledare under hela tjänstgöringstiden samt avsatt tid för pesonlig handledning en timme per vecka.

Grupphandledning - AT-lotsmodell
AT-lotsmodellen (ursprungsidé från Skaraborgs sjukhus) innebär att två läkare regelbundet träffar en grupp om 4 - 6 AT-läkare under 1,5 timme var fjärde vecka under hela AT-perioden.

Ledighet inför AT-tenta:
AT-läkare kan under primärvårdsplaceringen samla tid att använda till inläsning inför AT-tentamen.
Deltagande i AT-stämma:
Ja. Betald resa och logi.
Studiepott:
Det finns pengar avsatt till utbildning såsom AT-akutdagar, AT-stämma, AT-forum samt extern utbildning inom något medicinskt specialintresse. Särskild ansökan för extern utbildning ska godkännas av AT-chef.
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja, goda möjligheter.

Annan kontaktperson:

Carin Holm, utbildningsledare mobil: 0700-825097

Karolina Larsson, AT-läkarchef mobil: 0700-816573

Erik Hulegårdh, AT-läkarchef mobil: 0700-816561

Emelie Bilger, HR mobil: 0724-501576

Annat:

Kvalitetssäkringsarbete
Fortlöpande kvalitetssäkringsarbete genomförs genom utvärderingsenkäter för introduktionsveckan, utbildningsdagarna och efter avslutade slutenvårdsplaceringar. Feedback på enkätresultaten lämnas regelbundet till ansvariga personer inom respektive verksamhet och sker även genom möten med AT-läkarna, studierektorerna och ansvariga utbildningsläkare.

AT-råd
AT-råd med uppdrag att kanalisera, kommunicera och driva AT-relaterade utbildnings- och tjänstgöringsfrågor i syfte att optimera och förbättra AT-utbildningen i nära samarbete med AT-kansliet.

Sidan uppdaterades: 2018-01-16