AT-tjänst på Östersunds sjukhus
Upptagningsområde:
ca 127 000
AT-ranking:
51
Tjänstgöringsavsnitt:

21 månader (tiden fördelas på 3 mån kirurgi, 2 mån ortopedi, 1 mån anestesi, 6 mån internmedicin inkl möjlighet till 5 veckor barnmedicin, 3 mån psykiatri och 6 mån allmänmedicin). Möjlighet att starta med 1 månad allmänmedicin.

Valfri vecka under kirurgblocket med möjlighet att auskultera inom öron, ögon, gynekologi eller röntgen.

Tjänstgöringen inom sluten vård görs vid Länssjukhuset i Östersund, som är det enda sjukhuset i länet, och allmänmedicindelen inom någon av basenheterna i länet.

Ansökningskrav:

Läkarexamen vid AT-start alternativt fastställda legitimationsvillkor från Socialstyrelsen.

Meriter som beaktas: Utbildning, arbetslivserfarenhet, forskarmeriter, personlig profil samt bedömning om långsiktig rekrytering, dvs den sökandes intresse av att arbeta kvar i regionen efter erhållen legitimation, tas med i en helhetsbedömning. 

Introduktion:

1 veckas gemensam introduktion plus ytterligare 2 dagars undervisning i akutsjukvård inom internmedicin och traumatologi. Ytterligare introduktion på respektive klinik.

Utbildning:

10 utbildningsdagar per år med bl a huvudhandledning, föreläsningar och seminarier. Interna utbildningar på klinikerna.

Utbildning i försäkringsmedicin.

Primärvårdsseminarium i internatform under tre dagar.

13 000 kr i utbildningspott.

Forskning:

Goda möjligheter att kombinera AT-tjänstgöring med kortare forskningsledigheter. Forskar-AT söks via Västerbottens läns landsting.

Jourer:

Mellanjoursystem.

Handledare:

Två huvudhandledare per AT-grupp om 6 AT-läkare. Klinikstudierektorer på varje klinik, personlig handledare under allmänmedicinplaceringen.

Ledighet inför AT-tenta:
1 dag
Deltagande i AT-stämma:
Kostnaden tas av studiepotten.
Studiepott:
13000 kr
Bostad:
Personalbostäder erbjuds i mån av tillgång
Medflyttarservice:
Förmedlar kontakt
Barnomsorg:
Förmedlar kontakt
Möjlighet att fortsätta med ST:

Variationer finns mellan specialiteter och över tiden. Våra egna AT-läkare utgör en stor rekryteringsbas.

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

Tommie Irewall, ordf SYLF, tommie.irevall@regionjh.se

Annan kontaktperson:

Rita Sjöström, AT-chef, rita.sjostrom@regionjh.se

Cecilia Högberg, studierektor AT inom primärvården, cecilia.hogstrom@regionjh.se

Katarzyna Inglot, studierektor, AT inom Östersunds sjukhus, katarzyna.inglot@regionjh.se

Helene Gustavsson, personalkonsult, helene.gustavsson@regionjh.se

Annat:

Flextid tillämpas.

Arbetsplatsträff för alla AT-läkare en gång per månad (du deltar även i klinikernas arbetsplatsträffar). Representant i AT-råd.

Fast lönepåslag efter 12 och 24 månaders anställning som AT-läkare.

Som medarbetare har du tillgång till träningslokal/gym på sjukhuset.

Vår personalförening lockar med många erbjudanden och härliga aktiviteter.

Årligt AT-spex.

Vår målsättning är att rekrytera läkare utifrån ett långsiktigt kompetensförsörjningsperspektiv, dvs att Region Jämtland Härjedalen ska klara sin specialistläkarförsörjning i framtiden.

Sidan uppdaterades: 2018-02-23