AT-tjänst på Lindesbergs lasarett
Upptagningsområde:
ca 55 000 invånare
AT-ranking:
11
Tjänstgöringsavsnitt:

Kirurgi omfattar ca fem månader. Kirurgiplaceringen innebär arbete inom ortopedi, urologi och allmänkirurgi samt tre veckors placering på anestesikliniken. Du deltar i primärjouren med tillgång till ortoped- och kirurgbakjour.

Invärtesmedicin omfattar ca fem månader. Vid placeringen på internmedicin arbetar du med ett brett spektrum av internmedicinska sjukdomar samt geriatrik. Möjlighet finns även till auskultation på fysiologiskt lab. Du deltar i primärjouren med tillgång till medicinbakjouren.

Psykiatri omfattar drygt tre månader. Psykiatriplaceringen gör du i Lindesberg. I vissa fall kan psykiatriplaceringen göras i Örebro. I Lindesberg finns en öppenvårdsmottagning och en vårdavdelning för allmän psykiatri. I Örebro finns flera öppenvårdsmottagningar och även specialiserade mottagningar och avdelningar.

Valfri tjänstgöring omfattar fyra veckor. För att kunna uppfylla dina individuella önskemål erbjuds du tjänstgöring på valfri klinik inom Region Örebro län. Tala om för oss var du vill förlägga din valfria tjänstgöring innan du påbörjar din AT.

Allmänmedicin omfattar sex månader. Vid primärvårds-placeringen erbjuds du tjänstgöring på någon av de fem vårdcentralerna som finns i norra länsdelen.

Ansökningskrav:

Läkarexamen eller beslut om behörighet från Socialstyrelsen.

Vi lägger stor vikt vid personligt lämplighet.

Introduktion:

En gemensam introduktionsvecka för alla nya AT-läkare i region Örebro län med övervägande inriktning på den akut sjuke patienten, samt en dags introduktion i IT-systemen. Fyra dagars sjukhusintroduktion på Lindesbergs lasarett i den introduktionen ingår utbildning i A-HLR, barn- och vuxen. Därutöver introduktion vid respektive ny placering.

Utbildning:

Schemalagd AT-undervisning onsdag eftermiddagar mellan kl 14.30-16.00 samt 8 seminarietillfällen under AT-tiden, tex våld i nära relationer och ledarskap. Uppehåll under semesterperioden.

Som AT-läkare hos oss finns en individuell studiepott om 16 000 kronor avsett för fortbildning inom Sverige. Efter studierektor godkänt kurs beviljas ledighet med bibehållen lön maximalt fem dagar. Studiepotten ska användas för att finansiera kursavgift samt eventuell resa och logi.

Jourer:

Dag- och nattjourer, med stöd av bakjour.

Handledare:

Personlig handledning vid samtliga placeringar. Grupphandledning erbjuds vid vissa placeringar och mentorskap erbjuds om så önskas.

Ledighet inför AT-tenta:
Två dagar ledigt med lön före den skriftliga tentamen.
Deltagande i AT-stämma:
Man kan använda sin studiepott till dett
Studiepott:
Som AT-läkare hos oss finns en individuell studiepott om 16 000 kronor avsett för fortbildning inom Sverige. Efter studierektor godkänt kurs beviljas du ledighet med bibehållen lön maximalt fem dagar. Studiepotten ska användas för att finansiera kursavgif
Bostad:
Bostadsmarknaden är god. Lasarettet har några lägenheter för uthyrning. Hjälp finns även att få för att hitta andra bostadslösningar.
Ersättning vid pendling:
Vid placering på vårdcentral utanför huvudorten.
Barnomsorg:
Lätt att få barnomsorg. Platsgaranti inom 3 mån.
Möjlighet att fortsätta med ST:

Goda! Våra AT-läkare är vår största rekryteringsbas för ST-tjänster.

Annan kontaktperson:

HR-konsult, Anna Charlier, 0581-85 125 anna.charlier@regionorebrolan.se

Annat:

Regelbundna avstämningar sker tillsammans med studierektor bland annat genom planerade lunchträffar regelbundet över året. Vid avslutad AT-tjänst hålls en avslutningsfest.

Sidan uppdaterades: 2018-02-23