AT-tjänst på Kalmar länsjukhus
Upptagningsområde:
125 000 personer
AT-ranking:
57
Tjänstgöringsavsnitt:

5,5 mån internmedicin
3,5 mån kirurgi
1,5 mån ortopedi
0,5 mån anestesi
3 mån psykiatri
1 mån valfri period
6 mån allmänmedicin

Ansökningskrav:

Läkarexamen alternativt beslut om behörighet från Socialstyrelsen om examen erhållits utanför Sverige.

Introduktion:

Fem dagar gemensam introduktion innan AT startar därefter introduktion på varje ny placering.

Utbildning:

Speciellt AT-inriktad undervisning ges på medicinkliniken samt inom opererande specialiteter (kirurgi, ortopedi och gynekologi). En dag per månad sker huvudhandledning i grupp samt undervisning i allmänna ämnen relaterade till AT-tjänstgöringens målbeskrivning. Utöver detta arrangeras årligen seminarier i samtalsmetodik och försäkringsmedicin tillsammans med AT-läkarna i Västervik och Oskarshamn.  

Forskning:

Ingen forskning på AT-nivå. Möjlighet finns att gå med i enskilda projekt.

Jourer:

Under medicin- och kirurgplacering förstärkningsjourer vardagar under 17.00-22.00 och helger 08.00-22.00. Under psykiatriplaceringen går AT-läkarna primärjourer med bakjour i hemmet med inställelsetid 30 minuter. På allmän medicin förekommer enstaka jourer. Möjlighet finns att gå frivillig akutjour. När akutjour saknas på akutmottagningen går AT-läkarna på medicinkliniken nattjour tillsammans med legitimerad primärjour.

Handledare:

En personlig handledare per placering under hela AT-tiden samt grupphandledning med fem till åtta AT-läkare och två huvudhandledare tre timmar per månad.

Ledighet inför AT-tenta:
Ledigt med lön för tentamensdagen samt ytterligare en dag som ligger i direkt anslutning till skrivningsdagen.
Deltagande i AT-stämma:
AT-peng 15000 kr som kan användas till AT-stämma.
Studiepott:
Ja
Bostad:
Landstinget har inga egna bostäder men kontakt förmedlas till hyresvärdar och personliga kontakter. Kommunala bostadsbolaget erbjuder bostadsgaranti http://www.kalmarhem.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=1cc5a8fe-2329-4e7f-839e-4c837d338ea9
Ersättning vid pendling:
Buss eller tågkostnad ersätts till de vårdcentraler som ligger utanför Kalmar.
Medflyttarservice:
Hänvisning till Kalmar kommuns inflyttarlots: http://www.kalmar.se/flytta-hit/Inflyttarlots-/
Barnomsorg:
Hänvisning till kommunal och privat barnomsorg.
Möjlighet att fortsätta med ST:

ST-tjänster annonseras. Sedan 2009 har 60 % av AT-läkarna stannat kvar i Kalmar antingen på ST-tjänst eller som vikarierande underläkare.

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

Kontakta Sofia Lindquist, HR-assistent, via mejl till sofia.lindquist@ltkalmar.se för kontaktuppgifter till AT-läkare under tjänstgöring.

Annan kontaktperson:

Annika Törngren studierektor, annika.torngren@ltkalmar.se

Annat:

7 mars 2018 är sista ansökningsdag för AT med start september och 1 december 2018. Intervjuer kommer hållas 12-14 mars 2018 i Kalmar.


Möjlighet att välja ett av tre specialblock:

Allmänmedicininriktning
Inriktning mot allmänmedicin innebär extra tjänst­göringsmånader med ST-läkarlön för att du ska få inblick i allmänmedicin, kunna delta i seminarier med allmänmedicinska teman och ha återkomman­de träffar med ST-läkarna och erfarna specialister i allmänmedicin. Vi har en utbyggd handledning och möjlighet att få delta i nationell kongress med inrikt­ning allmänmedicin.

Psykiatriinriktning
Inriktning psykiatri innebär tre månaders förlängd tjänstgöring med ST-läkarlön som ger dig fördjup­ning inom psykiatrin, deltagande i seminarier, regi­ondagar, mentorsinternat, nordisk kongress i psyki­atri och ett erbjudande om ”egenterapi light” med fem tillfällen och en timme varje gång.

Akutmedicininriktning
Akutsjukvårsplaceringen innebär tio sammanhäng­ande veckor med placering på akutmottagningen vid Länssjukhuset, ambulansen och barnkliniken. Andra specialiteter som ingår i akutsjukvårdsspe­cialiteten (ÖNH, KK etc) erbjuds efter individuella önskemål och om praktiskt möjligt från dessa klini­ker. Minst sex veckor skall tjänstgöring vara på akut­mottagningen då man arbetar ”linjelöst” och ser patienter med medicinska, kirurgiska, infektiösa och ortopediska symtom. På akutmottagningen kom­mer man även att delta i Mångbesökarmodellen.

SPUR-inspektion utförd i maj 2012. Kurs i samtalsmetodik och försäkringsmedicin erbjuds.

Sidan uppdaterades: 2018-01-24