Handledning under AT


AT-läkaren ska alltid ha nära till klinisk rådgivning och instruktion för att kunna fråga någon kollega om råd när ett problem uppstår under arbetet.

Den personliga handledaren ska ta ansvar för AT-läkarens utveckling inom den aktuella specialiteten och avsätta tid regelbundet för gemensamma träffar (1-2 timmar per vecka rekommenderas).

Handledaren bör också "sitta med" sin AT-läkare några gånger under tjänstgöringen då denne handlägger egna patienter eller utför ingrepp. Medsittning kan i vissa fall ersätta den muntliga AT-examinationen i AT-provet.

Handledning AT bild

Vem kan vara handledare?
Handledaren för AT-läkare ska vara en specialistkompetent läkare som följer läkaren under varje tjänstgöringsavsnitt. Det ska också finnas en läkare som tar ansvar för läkarens sammanhållna kompetensutveckling - något som kallas huvudhandledare i föreskiften.

Ofta har studierektorn uppgiften som huvudhandledare.

Handledaren bör ha fått handledarutbildning.

Handledarens uppgifter
Handledaren är den läkare som planerar, utvärderar och stöder AT-läkaren vad gäller kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Det gäller både för det dagliga vårdarbetet och för den framtida professionella läkarrollen.

Att vara handledare är ett omfattande åtagande. Det ställer stora krav och spänner över ett brett spektrum. Handledaren förväntas vara:

  • vägvisaren
  • den gode lyssnaren
  • den återkopplande kritikern
  • kunskapskällan
  • förebilden i yrkesroll och attityder
  • "advokaten" gentemot omvärlden (för att underläkaren ska få åka på kurs, få rätt arbetsuppgifter etc).

Handledaren måste se utvecklingen över tid för att kunna föreslå de rätta momenten för fortsättningen.

Läs mer om handledning i Läkarförbundets policyprogram "Handledning under läkares vidareutbildning"

Förberedelse