jpg Svenska Skolläkarföreningen på facebook


Kontakta skolläkarföreningen och studierektorsgruppen här


 

jpg

Välkommen till skolläkardagarna på konserthuset Kungsbäcksvägen 22
i Gävle 2-3 februari 2017.

Dag 1, 2/2 2017

Olika identitetsinslag – samma utmaning för elevhälsan

 Innehåller aktuella frågor om könsidentitet ur barnpsykiatriskt och endokrinologiskt perspektiv, integration av HBTQ-frågor i elevhälsoarbete, åldersbestämning en skolfråga? samt världens religioner och kulturer i mötet med svensk skola och samhälle – transkulturella reflektioner. Vi får även praktiska erfarenheter om motiverande samtal i skolan. Dagen avslutas med sedvanligt årsmöte för medlemmar samt middag och underhållning.

Dag 2, 3/2 2017

Nya impulser – uppifrån och nerifrån

Innehåller blandade aktuella frågor som våldsamma datorspel – påverkan på empati, attityder och sociala beteenden. Fel ålder - rättutredning. Föreläsningar om mental hälsa hos unga samt förbyggande program mot självskadebeteende och suicid. Aktuell forskning med en svensk studie om samspelet mellan psykisk hälsa och skolprestationer bland elever i de första åren i grundskolan. I slutet på dagen ges inomvetenskaplig reflektion", som ett led i ST utbildningen till skolläkare.

Program

Information om priser

Amälan/Registrering, bokning hotell

Anmälan Utställare

Anmälan ytterligare monterpersonal


 

Vägledning för elevhälsan är uppdaterad i en tredje utgåva.

Det är främst förtydligat juridiska frågor som inte var färdigutredda då första upplagan publicerades 2014. Vägledningen har också genomgått en allmän översyn och kompletterats med hänvisningar till kunskapsstöd/stöddokument som tillkommit sedan första upplagan.

                                        jpg 

 


 

Välkommen till Kongress för elevhälsans medicinska insats,  EMI, i Göteborg!

Svenska Mässan 27-28 april 2017

 Vi tänker nytt och bjuder stolta in till en kongress där både Skolsköterskekongressen och Ledningsdagarna ingår.

I kongressen inryms en helhet där alla deltar samt parallella föreläsningar och yrkesspecifika diskussioner på ett delvis innovativt sätt. Dagarna har fokus på utvecklingsfrågor, styrdokument, hjärnans möjlighet er för lärande samt utmaningar i skolan men också hur elever ska lyckas med kunskapskraven och må bra.

 Läs mer om programmet på www.kongress2017.se

Deadline för inlämning av abstrakt till posterutställningen 15 jan

Anmälan här

 


Nytt kapitel i Rikshandboken om 

Vaccination av till Sverige inflyttade barn, gäller även skolbarn

Tryck här för att komma dit.jpg

 

 Nya kvalitetsmått för Elevhälsans Medicinska Insats, utarbetade av Riksföreningen för Skolsköterskor och Svenska Skolläkarföreningen. ( Ersätter tidigare kvalitetsindikatorer)


”Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats” är huvuddokumentet där allt finns samlat med instruktioner för hur kvalitetsmåtten kan användas.

Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats.

I de följande fem filerna finns kvalitetsmått för fem olika områden i verksamheten i varsin skrivbar pdf-fil vilka används som arbetsmaterial då verksamheten ska beskrivas.

Verksamhetsansvar

Personalresurser

Lokaler och utrustning

Verksamhetens arbete

Elevernas inlärningsmiljö

 


 

jpgWHO´s arbete med ett ramverk för elevhälsans medicinska del avseende kvalitetsstandarder- o kompetenser.

 

 

Senast uppdaterad 2017-01-20

jpg Svenska Skolläkarföreningen på facebook

jpg 

MER OM SKOLHÄLSOVÅRD...

Vår "systerorganisation", Riksföreningen för Skolsköterskor, har en innehållsrik hemsida, väl värd ett besök!
"Elevhälsan" är en hemsida som vänder sig till alla professioner som arbetar i skolans elevhälsoteam.
Barnombudsmannens hemsida är innehållsrik - ta för vana att titta in på den emellanåt!