Fortbildning

Sjukvårdens kvalitet beror på läkarens kompetens och skicklighet.

Läkare måste få fortbildning under hela yrkeskarriären för att ta till sig ny kunskap och tillsammans med kollegor förbättra diagnostik och behandling.

Nya medicinska rön kommer patienter till godo endast om läkarna har möjlighet att ta till sig kunskapen. Att läkare får bra fortbildning är prioriterat för Läkarförbundet.

I Läkarförbundets fortbildningspolitiska program  "Kvalitetssäkrad fortbildning för alla läkare", slår vi fast vad vi tycker krävs för att läkare ska få rimliga förutsättningar för sin fortbildning.

Läkarförbundet tycker:

  • En god lärandemiljö med tid för dialog, eftertanke, kunskapsöverföring och sökande av information. Alla specialistläkare ska sammanlagt kunna avsätta minst en halv dag i veckan för internutbildning och egen fortbildning.
  • Tillräckligt med budgeterade resurser till utbildningar och konferenser för alla specialistläkare, med möjlighet till minst tio dagars extern fortbildning per läkare och år.
  • Att fortbildningsinspektioner liknande dem som finns för ST- och AT-läkare införs.
  • Att fortbildningen ingår som en systematisk del av verksamhetens kvalitetsutveckling och patientsäkerhetsarbete. Socialstyrelsens föreskrifter med rutiner för personalens kompetensutveckling ska följas.
  • Att sjukvårdshuvudmännen i samband med upphandling kräver redovisning av anbudsgivarens åtaganden för medarbetarnas kompetensutveckling. I vårdvalsmodeller ska huvudmannen kräva öppen redovisning av tidsåtgång för läkarnas fortbildning.
  • Att fortbildningssamordnare ska upprättas inom alla specialiteter.
  • God tillgång på kurser och konferenser av hög kvalitet.

Beställ Distriktläkarföreningens programskrift om primärvårdens fortbildning
Läs också det gemensamma ställningstagande om fortbildning som Läkarförbundet och Läkaresällskapet antagit. Till publikationerna

Senast uppdaterad 2016-04-06