Remissvar

Här kan du läsa de remissvar som Läkarförbundet lämnat, senast besvarad överst.

 • Kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

  2014-08-28
  Till: Socialstyrelsen
  Remiss: Förslag till ändring i bilagan till Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel. (dnr: 6.1-26262/2012)

 • Yrkeskvalifikationsdirektivet

  2014-08-21
  Till: Saco
  Till: Utbildningsdepartementet
  Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

   

 • Privat införsel av alkoholdrycker

  2014-08-25
  Till Regeringskanliet
  Remiss: Privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58)

 • En samlad kunskapsstyrning för hälso-och sjukvården och socialtjänst

  2014-06- 12
  Till: Saco
  Remiss: En samlad kunskapsstyrning för hälso-och sjukvården och socialtjänst

 • Om prissättning av utbytbara läkemedel

  2014-05-12
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
  Remiss: Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. (dnr 1428/2014)

 • Kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori

  Stockholm den 12 maj 2014
  Till: Socialstyrelsen
  Remiss: Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori – Vägledning och rekommendationer. Stöd för styrning och ledning

 • Definition av vissa begrepp inom läkemedelsområdet

  2014-04-11
  Till: Socialstyrelsen
  Remiss: Definition av vissa begrepp inom läkemedelsområdet (dnr: 4.2.1-5512/2014)

 • Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten

  2014-05-05
  Till: Saco
  Remiss: Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

 • Stärkt meddelarskydd för privatanställda

  Stockholm den 29 april 2014
  Till: Justitiedepartementet
  Remiss – Betänkandet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79)

 • Behov nationella kunskapsunderlag

  2014-04-28
  Till: Myndigheternas SamordningsGrupp (MSG)

  brigita.elslind@mpa.se

  Kartläggning av behov nationella kunskapsunderlag 2015

Senast uppdaterad 2010-11-29