Läkarförbundets föreningar i Almedalen

Sylf: Hur kan sjukvården bli bättre på att rekrytera medarbetare?

Arrangör: Sveriges Yngre Läkares Förening
Dag: 4/7 2017 07:30 - 08:30
Plats: Strandvägen, H502, Läkartidningens tält

Beskrivning av samhällsfrågan

Vårdgivare kämpar för att locka till sig bra personal, men ändå tillsätts många tjänster baserat på andra faktorer än de sökandes kompetens. Det är både orättvist och ineffektivt. I denna workshop tar vi tillsammans fram förslag på hur en schysst rekrytering går till.

I workshopen kommer vi tillsammans att gå igenom de viktigaste delarna av rekryteringsprocessen, identifiera de viktigaste utmaningarna samt ta fram förslag på hur en schysst och effektiv process kan se ut. Avslutningsvis kommer vi i SYLF att berätta om våra planer att börja certifiera vårdgivares rekryteringsprocesser under våren 2018. Då antalet platser är begränsat önskar vi att du föranmäler ditt deltagande på https://rekryteringsfrukostalmedalen2017.eventbrite.com

Medverkande:

Jonas Ålebring, Ordförande, SYLF
Björn Hansell, Andre vice ordförande, SYLF
Johan Larsson, Vice ordförande, Vårdförbundet
Veronica Magnusson, Ordförande, Vision
Catarina Dahlof, Regiondirektör, Region Halland
Anders Sylvan, Landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting
Göran Modin, Affärsområdeschef Hälso- och sjukvård, Praktikertjänst
Agneta Jansmyr, Regiondirektör, Region Jönköpings län
Marina Olsson, HR-direktör, Region Västra Götaland

Chefsföreningen: Vad behöver läkare för egenskaper för att leda sjukvården?

Arrangör: Sveriges läkarförbunds chefsförening
Dag: 4/7 2017 09:50 - 10:40
Plats: Strandvägen, H502, Läkartidningens tält i hamnrondellen

Beskrivning av samhällsfrågan

Räcker det med att vara läkare för att kunna leda sjukvård i förändring? Läkare har en viktig roll i förändringsledning av sjukvård och vi ställer oss frågan vilka egenskaper och erfarenheter läkare behöver som vill leda mot bättre medicinska resultat, högre servicenivå och en mer effektiv vård.

Sedan en tid tillbaka finns ett allt större fokus på att leda mot kvalitet, god servicenivå och kostnadseffektivitet. Det finns stor samstämmighet kring att det finns egenskaper och erfarenheter som gör ledarskapet enklare att axla och sannolikheten att man lyckas i sitt uppdrag större. Vi fördjupar oss i vilka dessa egenskaper och erfarenheter är och hur man som läkare och ledare i vården kan utbilda sig och förbättra dessa egenskaper.

Medverkande:
Petra Vogt, Regionchef Mitt Närsjukvård, Capio
Niklas Källberg, VD, Helseplan
Anna Sarkadi, Professor Socialmedicin, Uppsala Universitet
Robert S Kristiansson, Chefsläkare, HOH Region Uppsala

DLF: Rätt åtgärder för en tryggad och utvecklad nationell primärvård

Arrangör: Svenska Distriktsläkarföreningen
Dag: 4/7 2017 11:00 - 11:50
Plats: Strandvägen, H502, Läkartidningens tält

Beskrivning av samhällsfrågan

Förtroendet för primärvården måste öka hos allmänheten. Invånarnas behov av kontinuitet och att ha sin egen läkare uppfylls i dag i mycket liten utsträckning. Vilka är de viktigaste frågorna att driva för att lyckas få primärvården till en jämlik fungerande första linjes sjukvård i hela landet?

Hur ökar vi primärvårdens attraktionskraft? Hur ska strukturen för resurstilldelning gagna ett effektivt resursutnyttjande? Vilka kortsiktiga och långsiktiga politiska åtgärder krävs från regeringen och landstingen för att nu lyckas med utvecklingen av en starkare svensk primärvård.

Moderator: Ove Andersson, Sveriges läkarförbund

Medverkande:
Marina Tuutma, Ordförande, Svenska Distriktsläkarföreningen
Agneta Karlsson, Statssekreterare
Göran Modin, Affärsområdeschef hälso- och sjukvård, Praktikertjänst
Johanna Hållén, Förbundssekretrare, PRO
Emma Spak, Samordnare för nära vård, SKL, avdelning för vård och omsorg

Sjukhusläkarna: Klimathot, hållbara städer och bättre hälsa - vad är möjligt?

Arrangör: Sjukhusläkarna/Läkarförbundet
Dag: 4/7 2017 14:10 - 15:00
Plats: Strandvägen, H502, Läkartidningens tält i hamnrondellen

Beskrivning av samhällsfrågan

Kan vi bygga och omforma städer så att vi både blir av med våra vanligaste sjukdomar och samtidigt räddar planeten? Vad kan vi begära av våra beslutsfattare och hur kan vi som individer, sjukvårdspersonal och arkitekter bidra?

Kan Sverige ligga i framkant i hållbar stadsplanering och kan vi ändra människors beteende? Vi diskuterar klimat, hälsa och hållbar arkitektur från ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Medverkande:
Bertil Forsberg, Epidemiolog och luftföroreningsexpert
Stefan Jutterdal, Ordförande, Fysioterapeuterna
Ivana Kildsgaard, Hållbarhetschef, LINK arkitektur
Gustav Hemming, Miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd, Stockholms läns landsting
Mikael Karlsson, Miljöforskare, Kungliga Tekniska högskolan
Sofia Rydgren Stale, Ledamot, Läkarförbundets styrelse, Läkarförbundets Klimat och Hälsa grupp
Sofia Lindegren, Moderator/Läkare, Läkarförbundets Klimat och Hälsa grupp

Sylf: Vilken typ av ledarskap behöver framtidens hälso- och sjukvård?

Arrangör: Sveriges Yngre Läkares Förening
Dag: 5/7 2017 07:30 - 08:30
Plats: Strandvägen, H502, Läkartidningens tält

Beskrivning av samhällsfrågan

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med ständigt växande krav och begränsade resurstillskott. Chefs- och ledarskapet blir därför viktigare än någonsin för att behålla kompetens, skapa attraktiva arbetsplatser och säkra vårdkvalitet till en rimlig samhällskostnad.

På seminariet kommer får vi träffa två inspirerande, progressiva ledare i chefsroller i sjukvården. Vi diskuterar hur ledare kan hantera aktuella och kommande utmaningar och möjligheter som ledare står inför, såsom geografiskt spridda verksamheter, specialisering och decentralisering samt distansvård.

Medverkande:
Virginia Zazo, Verksamhetschef, Hud- och STD-kliniken Norrlands Universitetssjukhus
Mathias Karlsson, Områdeschef Öppenvård, Landstinget i Värmland
Jonas Ålebring, Ordförande, Sveriges Yngre Läkares Förening

SLF Student: Läkarassistentens plats i vården. Varför utnyttjas inte kompetensen bättre?

Arrangör: Sveriges läkarförbund Student
Dag: 5/7 2017 09:50 - 10:40
Plats: Strandvägen, H502, Läkartidningens tält i hamnrondellen

Beskrivning av samhällsfrågan

Varför utnyttjas inte läkarstudenternas kompetens i större utsträckning under sommarmånaderna? Vad är begränsningarna? Vad händer om möjligheten till underläkarvikariat innan legitimation försvinner?

Idag studerar ungefär 8 000 personer vid läkarprogrammen i Sverige och ett antal tusen svenska medborgare studerar till läkare utomlands. Utbildningen är uppbyggd så att studenterna gradvis bygger upp de färdigheter som krävs för att arbeta i vården. Under det tre månader långa sommaruppehållet finns ett stort intresse bland läkarstudenter att hitta sommarjobb med relevanta arbetsuppgifter inför den framtida rollen som läkare. Här är anställning som läkarassistent ett attraktivt alternativ för både studenter och vårdgivare. Läkarassistenter kan ge värdefull avlastning för vården under sommarmånaderna och bidra till en god introduktion till yrket för blivande läkare.

Medverkande:
Alexander Tejera, Ordförande, Sveriges läkarförbund Student
Heidi Stensmyren, Ordförande, Sveriges läkarförbund
Johan Larsson, Vice ordförande, Vårdförbundet
Kajsa Dovstad, Regionpolitiker, Region Uppsala, Liberalerna

Läkare mot kärnvapen: Hur kan du som arbetar i vården verka för en kärnvapenfri värld?

Arrangör: Svenska Läkare mot Kärnvapen
Dag: 5/7 2017 11:00 - 11:50
Plats: Strandvägen, H502, Läkartidningens tält, vid hamnrondellen

Beskrivning av samhällsfrågan

Kärnvapen är världens mest inhumana vapen, trots det så finns det 15 000 kärnvapen i världen, redo att förinta mänskligheten. Seminariet kommer att beskriva de medicinska och humanitära konsekvenserna av kärnvapen och varför humanitära organisationer har kommit att engagera sig mot kärnvapen.

De senaste åren har fokus i kärnvapendebatten skiftat från säkerhetspolitiska detaljer till de oacceptabla humanitära konsekvenserna av ett kärnvapenkrig. Den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen startade den internationella kampanjen för ett förbud mot kärnvapen (ICAN), vilken tillsammans med engagemang från flertalet humanitära och medicinska organisationer, som Röda korset och från World Medical Assciation, bidragit till att FN nu förhandlar om ett globalt förbud mot kärnvapen.  Här beskrivs de medicinska och humanitära konsekvenserna av kärnvapen och varför humanitära organisationer har kommit att engagera sig mot kärnvapen.

Medverkande:
Åsa Lindström, ST-läkare, Svenska Läkare mot Kärnvapen
Margareta Wahlström, Ordförande, Svenska Röda Korset

DLF: En primärvård utan hyrläkare, är det möjligt?

Arrangör: Svenska Distriktsläkarföreningen
Dag: 5/7 2017 13:00 - 13:50
Plats: Strandvägen, H502, Läkartidningens tält

Beskrivning av samhällsfrågan

Läkarkontinuitet är viktig för patientsäkerheten, men de senaste åren har tillfälliga hyrläkare blivit allt vanligare och i många primärvårdsområden mer regel än undantag. Både läkarkåren och arbetsgivarna behöver arbeta för bättre arbetsmiljö och minska beroendet av inhyrd personal.

En väl utbyggd primärvård blir både billigare och säkrare. Statliga utredningar har pekat på detta men ändå har förutsättningarna försämrats och vakanta poster ökat så att hyrläkare som ersättning blivit ett allt vanligare fenomen. Sveriges kommuner och landsting har initierat ett projekt för att minska beroendet av hyrpersonal och siktar på ett hyrläkarstopp 1 januari 2019. Distriktsläkarföreningen har pekat på hur viktigt det är att förbättra arbetsmiljö, utbildning och arbetsvillkor. Hur gör vi så att inte hyrläkarfrågan blir en fråga om stoppdatum istället för en bättre primärvård?

Medverkande:
Rikard Lövström, Distriktsläkare, Svenska Distriktsläkarföreningen
Annica Lusth, Verksamhetschef, VC Höör, Region Skåne
Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting
Göran Modin, Affärsområdeschef Hälso- och sjukvård, Praktikertjänst
Johanna Hållén, Förbundssekreterare, PRO

SUF (Svensk Urologisk förening): Hur säkerställer vi en jämlik urologisk vård geografiskt i ljuset av centraliseringar?

Arrangör: Svensk urologisk förening
Dag: 5/7 2017 14:10 - 15:00
Plats: Strandvägen, H502, Läkartidningens tält

Beskrivning av samhällsfrågan

Urologin i Sverige handlägger den överväldigande delen av urologiska cancerpatienter - när ska det bli stopp på den förödande centraliseringsivern av urologisk kirurgi, så att även befolkningen utanför de tre storstäderna kan få jämlik vård?

Medverkande:
Amir Sherif, ordf. svensk urologisk förening
Lars Henningsohn, fd. ordf. svensk urologisk förening
Bo Sjögren, ordf Svensk privaturologisk förening
Bengt von Zur Muhlen, Uppsala universitet
Ove Andersson, Läkarförbundet
Ylva Huge, urolog

Senast uppdaterad 2017-06-30