RemissvarSYLF får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet och andra myndigheter och organisationer. SYLF får också remisser via SACO och Sveriges Läkarförbund. Här kan du läsa de remissvar SYLF avgivit under verksamhetsåret 2013/2014.


Remiss: Delbetänkandet SOU 2012:75 – Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden Rnr Gem 2012/0375

Remiss: Fortbildning Dialog – en metod att förstärka läkarnas möjligheter till god fort-bildning. Gem 2013/0054

Remiss: Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivets skrift ”Bevara eller gallra? Råd om patientjournaler och övrig vårddokumentation i landsting/region och kommun”

Remiss: Läkarförbundets politik för att främja hälsa och förebygga ohälsa

Remissvar: Socialdepartementets promemoria "Förändrande åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen"

Remiss: Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands (gem 2013/0082)

Remiss: Patientdatalag (SOU 2013:2)

Remiss: Antagning av studieavgiftsskyldiga studenter

Remiss: Högskolestiftelser - en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet

Remiss: Rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer - förslag om dialog mellan regeringen och lörosätet (gem 2013/0160)

Remiss: Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (gem 2013/0158)

Remiss: Lagändring till följd av ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser för läkares vidareutbildning, kompletterande promemoria (gem 2013/0215)

Remiss: Rätt information - Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga, delbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg (SOU 2013:45)

Remiss: Privata utförare - kontroll och insyn (SOU 2013:53)

Remiss: Ansvarsfull hälso- och sjukvård (SOU 2013:44)

Remiss: Läkemedelsverkets enkät om apoteksombud

Remiss: Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus (Gem 2013/0281)

 

 

Senast uppdaterad 2013-10-30