SYLF:s vision och mål

Bättre villkor för underläkaren - bättre vård för patienten

I den föränderliga vårdvärlden värnar SYLF underläkarnas villkor – för en modern sjukvård med trygga patienter professionellt omhändertagna av moderna läkare

För att konkretisera strävan mot denna vision sätter SYLF:s fullmäktige varje år upp långsiktiga och kortsiktiga mål inom olika områden. De aktuella målen är följande:

Övergripande mål

 • SYLF ska vara känt för alla underläkare och tillvara ta deras intressen
 • SYLF ska ge god service åt medlemmarna
 • SYLF ska vara en kunskapsproducerande organisation
 • SYLF ska ha inflytande i sjukvårdspolitiska frågor och vara opinionsbildande
 • SYLF ska verka för att alla underläkare har ett gott arbetsliv

Arbetsliv

långsiktiga mål

 • att alla underläkare har god kunskap i arbetslivsfrågor
 • att professionen, arbetsgivare, politiker och allmänhet har en god kunskap om underläkares arbetsmiljö och därmed bidrar till ett ökat opinionstryck i dessa frågor
 • att läkare ska få större inflytande över sin arbetstid

Arbetsmarknad

långsiktiga mål

 • att antalet AT-tjänster och ST-tjänster dimensioneras utifrån behovet av läkare på arbetsmarknaden
 • att befrämja en öppen, internationell och bred arbetsmarknad för underläkare
 • att SYLF verkar för att rekrytering av läkare ska ske på ett öppet och transparent sätt

Sjukvårdspolitik och sjukvårdsorganisation

långsiktiga mål

 • att SYLF verkar för att läkare ska leda och utveckla svensk sjukvård
 • att SYLF verkar för höjd vårdkvalitet
 • att SYLF tar aktiv del i att utforma framtidens läkarroll
 • att SYLF verkar för lättanvändna, ändamålsenliga och driftsäkra IT-system i sjukvården

kortsiktiga mål

 • att SYLF centralt verkar för att vara med och påverka utformningen av nätjournal
 • att SYLF centralt lyfter behovet av ökat administrativt stöd
 • att SYLF centralt driver frågan om att öka läkarens tid för patienten
 • att SYLF centralt och lokalt bevakar frågan om "task shifting" mellan läkarprofessionen och övriga professioner inom sjukvården
 • att SYLF ska bevaka att den fortsatta utveckligen och tillämpningen av PDL får en riktning som är hållbar och säker för såväl patienter som för läkarkåren

Kommunikation

långsiktiga mål

 • att Moderna Läkare, SYLF:s hemsida och SYLF:s övriga kommunikationskanaler ska vara de ledande inforamtionskanalerna i fackliga frågor
 • att SYLF:s hemsida kontinuerligt utvecklas enligt SYLF:S förtroendevaldas och medlemmars önskemål
 • att SYLF:s styrelse arbetar med att stärka organisationens interna och externa kommunikationskanaler

kortsiktiga mål

 • att SYLF:s styrelse utvecklar kommunikationsstrategin för SYLF och Moderna Läkare
 • att SYLF:s styrelse slutför utvecklingen av den grafiska profilen för Moderna Läkare och implementerar SYLF:s grafiska profil
 • att SYLF:s styrelse under verksamhetsåret gör Moderna Läkares e-magasin mer tillgängligt för medlemmarna
 • att SYLF:s styrelse under verksamhetsåret ser över villkoren och förbättrar förutsättningarna för chefredaktören att producera Moderna Läkare

Förhandlingsfrågor

långsiktiga mål

 • att varje underläkare har en bra lön som sätts individuellt, motsvarande läkarens ansvar, kompetens, arbetsinsats och värde för verksamheten samt utvecklas bra över tid
 • att inga osakliga löneskillnader finns
 • att läkare under kombinerad specialiseringstjänstgöring (forskar-ST, ledarskaps-ST, tilläggs- eller grenspecialisering) efter fem års tjänstgöring erhåller lön i nivå med "specialistlön"
 • att varje underläkare, med lönesättande chef och baserat på kända lönekriterier, vid nyanställning i direkt dialog förhandlar sin lön och sedan minst en gång per år har utvecklingssamtal och lönesamtal
 • att varje AT-läkare har en namngiven chef med arbetsgivaransvar som kan bedöma AT-läkarens kompetens och meriter samt har mandat att lönesätta
 • att gravida läkare på egen begäran ska befrias från jour- och beredskapsarbete
 • att engagemang i utbildning av blivande kollegor ska värderas och att pedagogiska meriter och uppdrag ska stimulera löneutvecklingen för AT- och ST-läkare

kortsiktiga mål

 • att SYLF särskilt bevakar lönesättningen för examinerade läkare före påbörjad AT och för AT-läkare

Utbildnings- och forskningsfrågor

långsiktiga mål

 • att AT och ST håller god kvalitet
 • att ST ska vara möjligt att slutföra efter motsvarande fem års heltidstjänstgöring
 • att rekryteringen av läkare till forskningen ökar
 • att alla läkares forskning som norm ska bedrivas inom ramen för en anställning

kortsiktiga mål

 • att SYLF verkar för att alla underläkare ska ha en namngiven handledare
 • att SYLF verkar för att handledning och instruktion av läkare och läkarstudenter bereds tid och värderas som en naturlig del av arbetet inom hälso- och sjukvården
 • att SYLF verkar för att examinerade underläkare innan AT likställs med AT-läkare vad gäller riktlinjer för undervisning, handledningoch instruktion
 • att SYLF bevakar underläkares intressen vad gäller lönesättning, målstyrning och tidsram inför en eventuell framtida förändring av AT
 • att SYLF övervakar utvecklingen av SK-kurser och verkar för ett brett utbud avseende innehåll och geografisk spridning

Jämlikhetsfrågor

långsiktiga mål

 • att SYLF aktivt ska arbeta för lika rättigheter och möjligheter bland underläkare

kortsiktiga mål

 • att SYLF verkar för att jämställdhetsplaner utvidgas till planer för lika rättigheter som omfattar samtliga diskrimineringsgrunder, samt att dessa planer används mer aktivt
 • att SYLF centralt och lokalt verkar för att medvetandegöra problemet med diskriminering inom hälso- och sjukvården både ur patient- och medarbetarperspektivet

Internationellt samarbete

långsiktiga mål

 • att Europas underläkares intressen - vad gäller utbildningsvillkor och arbetstid -  tillvaratas
 • att föreningen via internationellt engagemang skapar nytta för SYLF:s medlemmar

kortsiktiga mål

 • att SYLF återinträder som medlemsorganisation i EJD, och att styrelsen löpande utvärderar och tar ställning till fortsatt medlemskap

SYLF:s organisation

långsiktiga mål

 • att ha en god kontakt och ett gott samarbete mellan SYLF:s lokalavdelningar och styrelse
 • att öka antalet medlemmar i SYLF
 • att alla ST-läkare under bas-, tilläggs- och grenspecialisering inom Läkarförbundet ska tillhöra SYLF

Kontakter med Sveriges läkarförbund och andra organisationer

kortsiktiga mål

 • att ha gott samarbete med Sveriges läkarförbund och andra organisationer inom hälso- och sjukvårdenSenast uppdaterad 2015-09-29