Handledning är allas ansvarEtt av de mest betydelsefulla kvalitetsmåtten i SYLF:s AT- och ST-enkäter är den upplevda kvaliteten på tillgänglig handledning. De sjukhus där handledningen av underläkare uppfattas som god kompenserar genom detta troligen andra eventuella kvalitetsbrister med råge och hamnar högt i rankingen.


Vad är då god handledning? Frågan är betydligt mer komplicerad än den verkar. Svaret är troligen att god handledning är individuellt anpassad, tillgänglig och ”lagom formaliserad”. Olika individer har i olika faser av karriären olika behov av handledning. AT-läkaren kräver troligen mer löpande klinisk handledning än ST-läkaren. Emellertid känner vi alla kollegor av båda kategorierna som inte passar in i ovanstående påstående. Det är därför viktigt att individualisera formerna för handledning. De flesta känner igen sig i situationen då handledare och adept har schemalagd handledning utan att känna att det behövs. På samma sätt känner många av oss igen tomheten när handledning saknas.

Handledning skall upplevas tillgänglig för att uppfattas som god. Alla kollegor måste ställa upp för verksamhetens underläkare när de har behov av handledning. Det skall kännas tryggt att fråga. Att blotta sin osäkerhet skall uppmuntras och belönas med god handledning. Kanske är det en av de viktigaste arbetsmiljöfrågorna för underläkaren och minst lika fundamentalt för patientsäkerheten.

Handledning bör också ske under formaliserade former. Adept och handledare behöver förberedelsetid för god långsiktig handledning. När en ST-läkare anställs skall tid för schemalagd handledning avsättas även för tilltänkt handledare. För att underlätta uppföljning av progress kan vid dessa tillfällen ett strukturerat formulär användas som stöd. Möjligheten till uppföljning ökar kvaliteten och ger över tid möjlighet att fokusera på problemområden.

God handledning skapas genom en bra kultur i verksamheten. Enkom schemalagd formaliserad handledning kommer inte att resultera i goda resultat. Inte heller ger endast god löpande handledning optimala förutsättningar för utveckling. Kombinationen behövs och skapas genom medvetet arbete med attityder och incitament. De enskilda läkarna måste alla ta sitt ansvar, från verksamhetschef via specialist till underläkare.

 

SYLF:s styrelse

Senast uppdaterad 2011-12-22