Läkarförbundet lämnar Välfärdsutvecklingsrådet

2012-05-03
Läkarförbundets ordförande Marie Wedin lämnar sitt engagemang i Välfärdsutvecklingsrådet.
– Idén med ett rådgivande forum av det här slaget var god, men fungerade inte tillräckligt bra i praktiken visade det sig. Läkarnas medicinska patientperspektiv kom att hamna alltför mycket i skymundan, säger Marie Wedin.

Syftet med Välfärdsutvecklingsrådet är positivt. Det vill säga att vara ett stöd för regeringen att förbättra förutsättningarna för valfrihet, mångfald och tillgänglighet inom hälso- och sjukvården. Frågor som Läkarförbundet anser vara mycket väsentliga.

Den andra delrapporten som rådet överlämnade till regeringen den 24 april kan vi inom Läkarförbundet inte ställa oss bakom. Vi anser att läkarnas perspektiv inte har tagits tillvara på ett konstruktivt sätt. Vi anser bland annat att rapporten har brister i bearbetningen, så även i fokus på medicinska behov, exempelvis när det gäller läkarnas roll i vården av de sjuka äldre.

– Det var med stora förhoppningar jag tog mig an uppgiften i rådet. Samverkan i olika former brukar oftast leda fram till bra och konkreta förslag. I den aktuella rapporten har jag dock inte fått tillräckligt gehör för de synpunkter som är av stor vikt för Läkarförbundets medlemmar. Jag väljer därför att kliva av mitt fortsatta deltagande i Välfärdsutvecklingsrådet, säger Marie Wedin, Läkarförbundets ordförande.

Senast uppdaterad 2012-05-03