Verksamhetsplan

Läkarförbundet Student Göteborg skall under året anordna informationsluncher för termin 1. Rekryterings- och informationslunch bör även anordnas för termin 5, 6 eller 7. Läkarförbundet Student bör också på andra sätt rekrytera nya medlemmar samt informera gamla medlemmar om förbundets arbete t.ex. genom att finnas till hands på Medicinareberget, närvara vid MFG:s corpsmässa och att skriva i studentkårernas tidning.

Information om och från Läkarförbundet Student skall spridas via affischer, MFG:s nyhetsmail och muntligen direkt till kurserna. Ett sätt att synas för medlemmarna kan även vara att, genom ekonomiskt stöd eller delaktighet på annat sätt, delta i arrangemang eller projekt som har en nära anknytning till vår övriga verksamhet. Hemsidan skall fortsätta uppdateras med aktuell information.

Lokalavdelningen skall hålla sig väl informerad om vad som händer på nationell nivå och delta i det nationella arbetet via vår representant i Förbundsstyrelsen.

AT-mässorna skall anordnas på de datum Förbundsstyrelsen beslutar om. AT-mässorna kan utökas till en bredare arbetssmarknadskväll, med ett bredare utbud av utställare. Förslagsvis kan läkemedelsföretag, privata vårdgivare och Läkare utan gränser tillfrågas att närvara.

Lokalavdelningen bör hålla sig informerad och informera representanter för andra delar av Läkarförbundet i frågor som rör studerandemedlemmar. Detta kan ske bland annat genom representation i Göteborgs läkarförening (GLF) och Göteborgs Underläkarförening (GULF). Lokalavdelningen bör hålla sig informerad i utbildningsfrågor genom kontakt med Medicinska föreningens Läkarutbildningsråd (LUR).

Nationella sammankomster

Läkarförbundet Student Göteborg ska finnas representerat på Läkarförbundet Students representantskap, fullmäktigemöte och övriga nationella sammankomster som kan komma att bli aktuella. Vi skall sträva efter att fortbilda våra aktiva medlemmar på de fackliga kurser som MSF anordnar.

Samarbete med Medicinska Föreningen

Läkarförbundet Student Göteborg bör fortsätta skicka en representant till de LUR-möten vi får inbjudan till och likaså till varje ordinarie styrelsemöte bjuda in en representant från LUR. I frågor som berör oss båda, som t.ex. införandet av mentorsprogram på läkarutbildningen i Göteborg, bör vi försöka samarbeta.

Temakvällar

Föreläsning i löneförhandling skall hållas av lokalavdelningen varje termin, förslagsvis som tidigare i samband med AT-mässan. Föreläsningar i något aktuellt ämne eller repeterande kemi och studieteknik bör fortsätta anordnas nästa år.

Arbetshelg

Läkarförbundet Student Göteborg bör under verksamhetsåret arrangera en arbetshelg för lokalavdelningens styrelse och aktiva medlemmar. På arbetshelgen kan motioner och lokalavdelningens framtida arbete diskuteras och planeras.

Aktuella frågor

Läkarförbundet Student Göteborg skall fortsätta arbeta med frågor som är aktuella för våra medlemmar och vara lyhörda för förslag från medlemmar på nya områden att arbeta med.

 
Senast uppdaterad 2016-05-23
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12