Verksamhetsberättelse

Tidigare års verksamhetsberättelser

Årsberättelse 2016 för Svensk Geriatrisk Förening

 2016 var ett år av förändring för föreningen då Carina Metzner valdes som ny ordförande efter Anne Ekdal långvariga och uppskattade engagemang. Viktoria Bäck Jerlardtz, Greger Slättman, Arne Sjöberg och Peter Nordström omvaldes till fortsatt styrelsearbete.

 Följande personer ingår i styrelsen:

Carina Metzner (Stockholm, Brommageriatriken), ordförande

Arne Sjöberg (Kalmar), vice ordförande

Peter Nordström (Umeå), vetenskaplig sekreterare

Greger Slättman (Stockholm, Brommageriatriken), facklig sekreterare och representant i UEMS-GS

Lydia Holmdahl (Lund), kassör

Lena Holmqvist Henriksson (Göteborg, Sahlgrenska), utbildningsansvarig

Viktoria Bäck Jerlardtz (Stockholm, Jakobsbergsgeriatriken), utbildningsfrågor, Geriatriskt Forum

Dorota Religa (Stockholm, Huddinge), Styrelsens representant i Svenska Läkaresällskapet

Peter Johnson (Södertälje), Representerar SGF i EUGMS Full board

Gunilla Brissman (Västerås)

Martin Dreilich (Uppsala), adjungerad och webbmaster

Adjungerad till styrelsen ca 2 ggr/år i frågor kring tidskriften svensk Geriatrik: Gunnar Akner (Örebro).

Styrelsen har haft sex möten under året samt ett styrelseinternat. Mycket fokus har legat på planering av våra möten och aktiviteter, strategier för att medverka i utformningen av framtidens vård av sjuka äldre samt på utbildningsfrågor.

Dorota Religa är ansvarig för bokning av SLS lokalerna, som vi får utan kostnader på. Dorota bokar även SLS för andra sammankomst som Geriatrisk Forum (19-20 Oktober 2017) samt Studierektorsdagen 

Remisser – Peter Nordström

SGF har under året fått många remisser att ta ställning till via olika statliga myndigheter och departement. De flesta av dessa remisser har dock inte varit av något intresse ur ett Geriatriskt perspektiv, och vi har därför endast lämnat in svar på enstaka remisser. Remissvaren har bland annat avhandlat hur vi kan effektivisera vår sjukvård.

Geriatriskt forskarforum-Peter Nordström

Geriatriskt forskarforum genomfördes den 10 februari i Svenska läkarsällskapets lokaler i Stockholm med cirka 70 deltagare. Forskning av hög kvalité presenterades från bland annat Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Huvudfokus för forskningen låg på forskning runt demenssjukdomar och benskörhet liksom tidigare år. Varje år brukar det även bjudas in en spjutspetsforskare att förläsa. Detta år var Tommy Cederholm, professor i Uppsala, speciellt inbjudan och gav en föreläsning med titeln; "dags att uppmärksamma sarkopeni och skörhet". Föreläsningen var mycket uppskattad och vi fick bland annat inblick i den åldrande människans funktion, och effekter av olika interventioner med fokus på nutrition. 

Ekonomi – Lydia Holmdahl

Föreningens ekonomi är i god balans, vilket möjliggjort arrangemang av välbesökta aktiviteter såsom Forskarforum, Verksamhetschefsdagar och Geriatriskt Forum. Även föreningens styrelse har kunnat hålla en hög aktivitetsnivå, såväl på det nationella som det internationella planet.

Minskade intäkter under verksamhetsåret, främst på grund av minskade medlemsintäkter, har kunnat balanseras med minskade utgifter. Exempelvis har styrelsen under året bedrivit ett aktivt arbete för att minska kostnaderna för resor och logi i samband med styrelseuppdrag.

Föreningens tillgångar vid årsskiftet 2015-2016 var drygt 369.000:- och vid årsskiftet 2016-2017 drygt 465.000:-. Detta bäddar för att SGF även under 2017 skall kunna erbjuda medlemmar och övriga intressenter ett attraktivt aktivitetsutbud och för att föreningens styrelse även fortsättningsvis skall kunna bidra till utvecklingen av geriatriken i Sverige.

Utbildning, ST - Lena Holmquist Henrikson, Viktoria Bäck Jerlardtz

Under året har mycket tid lagts ner på arbetet med de särskilda rekommendationerna för den nya målbeskrivningen för ST-läkare i geriatrik. Det är flera stora förändringar i den nya målbeskrivningen. Man delar in delmålen i A-mål, med bland annat ledarskap, etik och patientsäkerhet som alla specialiteter skall uppnå, B-mål som de flesta kliniska specialiteter skall uppnå och som berör till exempel patientfokuserad kommunikation, läkemedelsbehandling och palliativ vård. Därefter kommer de mer specifika C-målen, där de första delmålen är gemensamma för alla inom den internmedicinska kunskapsbasen, och de följande målen är specialitetsspecifika. En del av våra medicinska mål täcks in av den gemensamma kunskapsbasen, andra specifika för geriatrik finns i våra egna mål.

Vi har under året arbetat med de särskilda riktlinjerna till C-målen, både de som hör till den gemensamma kunskapsbasen och de som är våra egna specialitetesspecifika. De särskilda rekommendationerna för den gemensamma kunskapsbasen, det vill säga "Kompetensbeskrivningen för läkares specialiseringstjänstgöring inom den gemensamma kunskapsbasen för de invärtesmedicinska basspecialiteterna", har utarbetats i en arbetsgrupp med representanter från de flesta specialiteter som ingår i den gemensamma kunskapsbasen. Kompetensbeskrivningen för läkares specialiseringstjänstgöring inom den gemensamma kunskapsbasen för de invärtesmedicinska basspecialiteterna blev klar under våren 2016.

Särskilda rekommendationer för A- och B-målen har utarbetats av arbetsgrupper under läkarförbundets ledning.

Våra specialitetsspecifika särskilda rekommendationer för specialiseringstjänstgöring i Geriatrik är färdiga och kommer att publiceras januari 2017.

Studierektorsdagen - Lena Holmquist Henrikson, Viktoria Bäck Jerlardtz

I början av hösten ordnade styrelsen numera traditionsenligt en sammankomst för landets studierektorer i geriatrik. Syftet med sammankomsten var att gynna samverkan mellan studierektorer för ST-läkare i geriatrik från olika delar av Sverige. Deltog gjorde studierektorer/utbildningsansvariga (olika titlar på olika ställen), en verksamhetschef samt representanter från SGF:s styrelse. Bland deltagarna fanns en stor geografisk spridning. På mötet presenterades bland annat ett preliminärt förslag till de särskilda rekommendationerna och vi hade också ett givande besök från socialstyrelsen.

 Ett arbete med särskilda rekommendationer för dubbelspecialisering har också påbörjats.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) – Dorota Religa

Dorota har representerat Styrelsen vid SLS fullmäktige 27/4 2016. Vi har haft fortsatt dialog kring medlemskap samt relationen mellan sektionerna och SLS centralt.

Dorota är handledare till ST-läkare Gabriela Spulberg som har deltagit i möten kring utveckling av Tisdagsmöterna på SLS.

Vetenskaplikt anngegemant av styrelsen var för psykisk ohälsa, demens samt stroke riktlinjer. Det var olika mötet/workshop/internat kring detta samt fortsatt on line diskussioner.

Stroke – Dorota Religa

Socialstyrelsen har inlett arbetet med att uppdatera Nationella riktlinjer för strokesjukvård. Nu uppdraget är nästan slufört. Dorota har delatgit i arbete och möterna. En remissversionberäknas vara klar i början av 2017.

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforstrokesjukvard/bevakningochuppdatering

och separat Dorota har deltagit i beslutsstöd för körkort efter stroke/TIA som tagits fram för Nationella programrådet för stroke (NPR Stroke)/SKL. Här finns beslutsstödet.

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/beslutsstod-korkort-efter-stroke-tia.html

Psykisk ohälsa – Dorota Religa

Som nämt tidigare SGF representant har deltagit i internatet förra året på området psykisk hälsa med fokus på tidiga insatser ordnat av Socialdepartementet, Enheten för folkhälsa och sjukvård. Nu har vi delegerat uppföljningen till Violetta Bucinskaité Ulfendahl. Violetta har representerat styrelsen i referensgruppen om äldres psykiska (o)hälsa. Hon har också varit på SLS på möte om aktuellt och pålitlig medicinsk information i patient-läkarmöten.

Dorota har deltagit i internat kring samt online diskussioner och revidering/granskning kring depressions och ångetsbehandling. Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna - internat ordnat av Läkemedelsverket ägde rum i Februari 2016. Resultaten är tillgänligt här samt var skickat som trycktversion i slutet på December 2016 till alla läkare i Sverige.

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Depression-angestsyndrom-och-tvangssyndrom-hos-barn-och-vuxna/

Demens

Dorota och Peter J har deltagit i delta i hearing om vård och omsorg av demenssjuka på Socialstyrelsen 25/8 2015.

Och hela Styrelsen har börja diskutera remissvar på De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom under senaste styrelsemöten. Vi kommer att lämna synpunkter under mars 2017

Tidningen ”Svensk Geriatrik” – Arne Sjöberg

Vår egen, mycket uppskattade tidskrift Svensk Geriatrik, kom ut med fyra temanummer under det gångna året. Under ledning av chefredaktör professor Gunnar Akner. 2016 års teman var: : Nr 1 handlade om gastroenterologi, nr 2 infektioner, nr 3 belyste Frailty och nr 4 gav oss insikter och tankar om Framtidens Geriatrik. 

Verksamhetschefsdagar – Arne Sjöberg/Gunilla Brissman

Årets verksamhetschefsdagar tilldrog sig som vanligt på Lejondals slott 7-8 April 2016.

Även i år blev det rekord med antal deltagare!

Torsdagen började med gemensam lunch därefter började konferensen.

SGF:s nya ordförande Carina Metzner presenterade sig och gav deltagarna en uppgift att tänka på till fredagen. Uppgiften var vilka tankar/funderingar de har om vilka frågor SGF driva.

Arne och Gunilla hälsade alla välkomna och konstaterade att det är deltaganderekord i år.

Läkemedelsindustrin fick möjlighet att presentera sig och sina produkter.

Redovisning av Bengt Andersson från Nysam om enkäten om verksamhetsutveckling.

Greger Slättman berättade om SPUR-inspektioner och deras värde. Efterlyser också fler inspektörer i geriatrik. Inspektion görs var femte år i de verksamheter som önskar delta.

Vad behöver man kunna för att bli dubbelspecialist? Gunilla och Arne presenterar ett förslag till kravbild för invärtesmedicinare och allmänläkare.

Lena Holmquist-Henrikson presenterade mål och rekommendationer för ST-läkare. Dokumentet är klart och ska finnas på SGF:s hemsida.

Fredagen inleddes med en sammanfattning av gårdagen.

Marianne Lidbrink från Socialstyrelsen presenterade Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre. Berättade också vad och varför man har denna statistik. Marianne pratade också om ÄBIC – Äldres Behov I Centrum, personcentrerad vård och omsorg.

Professor Sölve Elmståhl pratade om äldresatsningen i Skåne. De har en hemsida som är publik där en samlad kunskap om geriatrik finns att tillgå. http://www.skane.se/webbplatser/skanes-universitetssjukhus/organisation-a-o/kunskapscentrum-for-geriatrik/ Han visade mycket statistik om hur framtiden kommer att se ut med befolkning, ålder och förmodad sjuklighet. Livskvalitet – vad är det för olika åldrar och med eller utan funktionsnedsättningar.

Greger Slättman tog upp diskussionspunktion Fortbildning för specialister. Hur är den? Finns det fortbildning? Finns tid, pengar och intresse? Hur ska det läggas upp?

Utvärderingen detta år visade återigen en mycket positiv reaktion från deltagarna. 

SPUR – Samordnare Greger Slättman 

Allt fler förfrågningar kommer in om SPUR-inspektioner. Flertalet landsting väljer att inspektera samtliga specialiteter vid samma tillfälle. Rekrytering av SPUR-inspektörer pågår och utbildning av dessa. SPUR sker i samverkan mellan specialitetsföreningarna och LIPUS.

UEMS – Union Européenne des Médecins Spécialistes  

Representanter för SGF är Peter Nordström och Greger Slättman. Två möten årligen. Samverkar bl a kring utbildningsfrågor och en gemensam definition av geriatriken i Europa.  

Facklig sekreterare – Greger Slättman 

SGF´s kontaktperson med Läkarförbundet. Deltar i årliga möten mellan specialitetsföreningarna och Läkarförbundet. Bevakar geriatriska intressen på Läkarförbundets fullmäktigemöte. Besvarar en del remisser från Läkarförbundet. 

Geriatriskt Forum 2016 -Viktoria Bäck Jerlardtz och Greger Slättman

Ännu ett lyckat GF med många nöjda deltagare. I år lyftes begreppet ”Frailty” fram och det debatterades och diskuterades livligt. En engelsk föreläsare presenterade ICHOM, ett arbete med att ta fram internationella, standardiserade mallar för att utvärdera effekten av olika vårdinsatser för sköra äldre. Intressanta projekt och studier kring CGA presenterades. Läkemedelsbehandling hos äldre samt flera andra givande föreläsningar gavs. Pris för bästa ST-arbete delades ut till Johannes Luoto ifrån Malmö. Geriatriker och geriatriskt intresserade från hela landet fick tillfälle att umgås och utbyta tankar och idéer.

Föreläsningar finns att hitta på SGF:s hemsida.

Socialstyrelsen -Peter Johnson

Medverkat i initial hearing för Regeringens nationella strategi kring demens (sammankallande; Frida Nobel på Socialstyrelsen)

Arbetat i socialstyrelsens referensgrupp för utveckling av öppna jämförelser.

EUGMS

Peter Johnson är ledamot i EUGMS full board samt har arbetat med att ta fram pristagare under posterutställningen i Lissabon- kongressen.. Dorota Religa har haft en muntlig presentation på EUGMS om Förmaksflimmer och demenssjukdomar. Stora delar av styrelsen var på plats vid årets EUGMS-kongress i Lissabon

Samarbete med andra specialistföreningar -Carina Metzner och Arne Sjöberg

I december sammankallade SGF till ett möte med SFAM (Svensk Förening för Allmänmedicin), SWESEM (Svensk Förening för Akutsjukvård), SFPM (Svensk Förening för Palliativ Medicin), SIM (Svensk förening för allmänmedicin). Under mötet diskuterades utbildningsfrågor, hur de olika föreningarna såg på problemet runt vården av de mest sköra äldre samt hur vi kan arbeta gemensamt framöver för att utveckla framtidens sjukvård. Det blev ett mycket lyckat möte och planerar fler möten under 2017 för utökat samarbete mellan dessa specialistföreningar.

Avslutning -Carina Metzner

Årsberättelsens omfattning vittnar om den höga aktivitet som råder i SGFs styrelse. Styrelsens medlemmar är oerhört engagerade och produktiva och brinner för att driva geriatriken och de geriatriska frågorna framåt. Jag är mycket stolt och tacksam att ha fått förtroendet att leda detta arbete.

Carina Metzner, ordförande SGF

 
Senast uppdaterad 2017-02-20