Välkommen till Örebro läns läkarförening, ÖLF

Del av styrelsen 2016

I menyerna finns information om lokala kollektivavtal, förteckning över vår styrelse och fackliga ombud, lönestatistik (för inloggade medlemmar) mm.
PS När ni är inne i en meny och vill tillbaka till startsidan: klicka på "Örebro läns läkarförening" högst upp på sidan.

ORDFÖRANDE för Örebro läns läkarförening: Paula Wallmon.

NÄSTA STYRELSEMÖTE i ÖLF: 
12 februari 2018, Wiks slott

MEDDELANDEN:

Vår högt uppskattade vän och kollega
Ann-Marie Terner
 1:e vice ordförande i Örebro läns läkarförening och
 ordförande i Distriktsläkarföreningen Örebro Län
 har hastigt och mycket oväntat gått bort. Ann-Marie blev 62 år. 

Förlusten är stor. Våra tankar går till Ann-Maries familj och alla de som stod Ann-Marie nära.

 

Nya landstingskommunala Läkaravtalet
Nytt Läkaravtal har slutits mellan Läkarförbundet och SKL den 1 maj 2017. Avtalet är treårigt och gäller mellan 1 april 2017 - 31 mars 2020.
Information om avtalet

Bristen på vårdplatser - enligt många medlemmar den i särklass mest viktigaste vårdfrågan just nu. Läkarföreningen arrangerade därför en paneldebatt om vårdplatsfrågan med regionledningen för medlemmarna 2017-03-02.
Läkartidningen och tidningen Sjukhusläkaren var på plats och gjorde reportage samt intervjuer.

Som ett led i uppföljningen av vårdplatsfrågan har en enkätundersökning genomförts.
ÖLF uppmanade läkarna vid akutklinikerna att v 14-15 rapportera via "krysslappar" de fall då vårdplatsbrist kan ha inverkat vid beslut om handläggning av patient. Undersökningen får betraktas som ett "pilotprojekt" enbart riktad till sjukhusens somatiska akutkliniker denna gång. 
Svaren håller på att sammanställas och kommer därefter att presenteras för medlemmarna.
Läs mer i nyhetsmejl från ÖLF utskickat 2017-04-04.

Information om regler för övertid och flextid, 201706
Information       Lathund vid registrering av övertid

Debattartikel i DN, 20170624
”Kraftigt minskad fortbildning hot mot patientsäkerheten”

En ny enkät visar att läkarnas fortbildning har minskat kraftigt. Konsekvensen är att den medicinska kvaliteten försämras och att patienter riskerar att träffa läkare som inte är uppdaterade på nya rön och nya effektivare behandlingsmetoder, skriver Heidi Stensmyren, Sofia Rydgren Stale, Carl Johan Fürst och Karin Fransson.
http://www.dn.se/debatt/kraftigt-minskad-fortbildning-hot-mot-patientsakerheten/

Rapport rån Distriktsläkarföreningen i Örebro län, september 2017
Vad händer inom PRIM i regionen, hur går det med hyrläkarena etc, se Rapport.

Årsmöte 2017, 2018

Läkarföreningen höll sitt årsmöte den 18 januari 2017.
Som mötesordförande valdes Mårten Prag och till sekreterare valdes Ann-Charlotte Sund Persson.

Till ordförande omvaldes Paula Wallmon på två år.
Verksamhets- och ekonomisk berättelse godkändes liksom förslaget till budget.
Medlemsavgiften beslutades oförändrat till 540 kr per år.
Avgående ledamöterna Dick Delbro och Elvira Ciganda avtackades.
Verksamhetsberättelse år 2016, Läkarföreningen

Årsmöte år 2018 kommer att hållas den 24 januari på USÖ.
Även Sjukhusläkarna i Örebro och Distriktsläkarföreningen kommer att hålla årsmöte 2018-01-24.

Aktiviteter 2017, 2018

2017

MEDLEMSMÖTE hölls i Wilandersalen, USÖ, den 2 mars 2017 kl 19.00.
Program: paneldebatt och diskussion om VÅRDPLATSFRÅGAN.
Deltagare utöver representanter från Läkarföreningens styrelse var: 
Andreas Svahn, Regionstyrelsens ordförande
Rickard Simonsson, Regiondirektör
Ingrid Östlund, tf. Hälso- och sjukvårdsdirektör
Inger Nordin-Olsson, Chefläkare
Samtliga områdeschefer

MEDLEMSMÖTE
Runt 80 medlemmar deltog på medlemsträffen vid Örebro slott den 17 maj.
Tema: "Stress och hållbarhet i sjukvården - på individ och organisationsnivå",
Föreläsare: Walter Osika: stressforskare, psykiater och kardiolog
Därutöver mingel och förtäring.

PowerPoint bilder från föreläsningen                                     Inbjudan:

TEMAKVÄLL OM PENSIONER hölls måndagen den 23 oktober 2017 med drygt 80 deltagare. Ewa Wistrand från KPA informerade om pensioner för landstingsanställda.

MIDDAG FÖR LÄKARE MED EXAMEN FRÅN ANNAT LAND arrangerades 13 november 2017 Inbjudan

MEDLEMSKVÄLL med tema kultur har skjutits upp till våren 2018.

2018

MEDLEMSLUNCHER
Datum för 2018 års luncher ännu ej fastställda.
Till samtliga luncher behövs ingen föranmälan, kosnadsfritt för medlemmar.
Drop in mellan kl 11.30 - 13.30

ÖLFs fackliga baskurs för klinik-, vårdcentrals - och skyddsombud kommer att hållas tisdagen den 17 april på Naturens Hus, Örebro.
Inbjudan

VÄLKOMNA

Senast uppdaterad 2017-12-11
Kansli

Postadress
Örebro läns läkarförening
USÖ
701 85 ÖREBRO
Besöksadress Järnvägsgatan 16b, Örebro
Tel. 019-602 03 38 
E-post föreningen: 
lakarforeningen@regionorebrolan.se 
E-post administratör:
rose-marie.isakson@regionorebrolan.se
E-post sekreterare/kursansvarig:
ann-charlotte.sund-persson@regionorebrolan.se
Öppettider kansli (variation förekommer): måndag, tisdag och torsdag: kl 10.00 - 14.30, fredag: kl 10.00 - 11.30 (onsd. stängt).

PÅMINNELSE: kom ihåg att anmäla till förbundet när du flyttar, din e-postadress, byte av lokalförening och och yrkesförening. Ändringar görs till förbundet: E-post: medlem@slf.se eller på tel. 08-790 35 70.

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12