Välkommen till Gästrike-Hälsinge Läkareförening!

Gästrike-Hälsinge Läkareförening, GHLF, är en lokalförening i Sveriges Läkarförbund.  Vi tillvaratar våra medlemmars intressen på plats och med god lokal kännedom. Vi har 843 medlemmar.

Vi erbjuder Dig som är medlem:
• Råd och stöd i frågor som rör din utbildning, yrkesroll och arbetssituation.
• Hjälp inför löneförhandling genom aktuell lönestatistik och vägledning.
• Råd och stöd i frågor som rör avtal, försäkringar och pensioner.
• Rådgivning i arbetsrättsliga frågor.

Och tänk på att varje ny medlem i Gästrike-Hälsinge  läkareförening gör oss starkare. Ju fler medlemmar vi har, med desto större tyngd kan vi driva de frågor som är viktiga för oss läkare i Gävleborg.

Ordförande är Panis Fadaei Harrisson, med.klin Hudiksvalls sjukhus samt Ylva Björklund, med.klin Gävle sjukhus. Den lokala fackliga verksamheten verkar inom Division Primärvård, Division Operation,  Division Medicin/psyk och Division Diagnostik och är organiserade i lokalt valda Läkarråd samt av GHLF:s styrelse. 


Lönestatistik i mobilen

 

I Saco Lönesök kan du som är medlem i Läkarförbundet och arbetar i landsting eller kommun se senaste lönestatistiken.

 

Se film

Läs mer

 


Kontaktpersoner Gästrike-Hälsinge Läkarförening:

 

 

Division Diagnostik

Marie Parenmark

Helena Wiksten

Helen Kastberg Persson

     

 

Division Primärvård

 

 

Per Kronmann

Lindens HC

 

 

 

 

Division Medicin/psyk

 

 

Anders Forsell

Psyk.klin, Gävle sjukhus

 

Ylva Björklund

Med.klin, Gävle sjukhus

 

Division Operation

 
 

Erik Howie

Kir.klin,Gävle sjukhus

 

 

 

 

Aleris

 

 

Shirani Jayawardena

Anke Wenkhausen

Bollnäs sjukhus

 


 

Kartläggningen visar akut brist inom primärvården 11 kommentar(er)

I dag saknas det minst 1 400 heltidsarbetande specialistläkare i primärvården. Problemen förvärras ytterligare om inte landstingen genomför akuta åtgärder för att åtminstone vidmakthålla dagens låga nivå av antalet specialister. Det visar Läkarförbundets nya kartläggning av tillgången på läkare på landets nära 1 200 vårdcentraler.

 

Många vårdcentraler har under lång tid haft problem att rekrytera specialistläkare. Bristen på läkare leder till brister i vårdens kvalitet och äventyrar patientsäkerheten. Ordinarie personal får också en pressad arbetssituation. Många vårdcentraler blir dessutom beroende av att anlita hyrläkare för att kunna fullgöra sitt uppdrag med högre kostnader som följd. Den undersökning som Läkarförbundet nu redovisar visar risker för ytterligare försämringar.

– För att klara nuvarande uppdrag finns ett stort behov av fler specialistläkare i primärvården. Det gör det naturligtvis också svårt att ytterligare öka åtagandet i vården av de mest sjuka äldre. Primärvårdens ökade folkhälsoarbete med hälsosamtal liksom det ofta tidskrävande omhändertagandet av patienter med psykisk ohälsa är exempel på vad som också drabbas av läkarbristen, säger Marie Wedin, ordförande i Läkarförbundet.

I dag arbetar omkring 4 800 specialistläkare i primärvården. Det rätta antalet borde ligga runt 6 300 läkare. Antalet går tillbaka till ett riksdagsbeslut år 2000 som innebär att en läkare i primärvården i genomsnitt ska ha 1 500 listade patienter. Det är också Läkarförbundets bedömning för att uppfylla tillräckliga kvalitets- och säkerhetskrav.

Endast en fjärdedel av vårdcentralerna har en förhållandevis god läkartäthet med i genomsnitt 1 600 eller färre listade patienter per läkare. På en sjättedel av vårdcentralerna har varje heltidsarbetande läkare så många som 2 600 eller fler listade patienter att ansvara för.

Mellan det landsting som har högst respektive lägst läkartäthet i befolkningen skiljer mer än 50 procent. Jämtland har den högsta tätheten med 1 584 invånare per specialist. Örebro har lägst med 2 422 listade patienter per heltidsarbetande specialistläkare.

För att klara tillgången på färdiga specialistläkare finns ett stort behov av att öka antalet ST-läkare på vårdcentralerna. Skillnaden i satsningen på ST-läkare är betydande mellan olika landsting. Stockholm är det enda landsting där ST-dimensioneringen är hyfsat balanserad i förhållande till behoven. Det tillhör landstingets ansvar att inrätta tjänster för ST-läkare.

Läkarförbundets undersökning av läkarbemanningen inom primärvården är den första på 15 år. I stort sett alla vårdcentraler, både offentligt och privat drivna, har svarat på Läkarförbundets undersökning (98,5 procent).

Ladda ner "Primärvårdens läkarbemanning">

 

Vägledning dina avtalsförsäkringar>>

 

 

Senast uppdaterad 2014-12-30
Kansli

 

Kanslichef
Tina H Dahlin
tina.h.dahlin@lg.se

anneli.wiesland.scheiding@lg.se
Tf Handläggare

Gävle sjukhus
budstation -73-
801 87 GÄVLE
tel 026-15 50 10

 

 


Kuriosa om GHLF;
GHLF bildades 1973 genom en sammanslagning av Gästriklands läkareförening bildad 1902 och Hälsinglands läkareförening bildad 1903. Föreningen firade jubileum av 100 års facklig verksamhet i Gävleborg i februari 2003.

Om du vill komma till landstinget Gävleborgs hemsida>>

Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må 9-12, ti-fr 9-12, 13-15