Sveriges äldre läkare

Sveriges äldre läkare (SÄL) är en ideell förening och en intresseförening inom Sveriges läkarförbund. Medlem skall vara läkare och förbundsmedlem, ha uppnått 65 års ålder eller ha upphört med sin huvudsakliga yrkesverksamhet. Föreningen har till ändamål:

  • att bevaka de fackliga frågorna från äldre läkares perspektiv;
  • att verka som kontaktorgan för kamratlig samvaro mellan medlemmarna;
  • att underlätta och förmedla möjligheter till medicinsk och kulturell information och fortbildning;
  • att vara remissinstans inom Läkarförbundet;
  • att hålla medlemmarna informerade om fullmäktiges och centralstyrelsens beslut i fackliga frågor

Medlemsmöten äger rum två gånger årligen, vår och höst. Mötena förläggs till varierande platser i landet. Vårmötet är även årsmöte, vid vilket SÄLs styrelse utses.

Webbansvariga är Ingvar Gustafson och Marianne Ors

Ny rapport från kartläggningen av äldre läkares yrkesarbete!

En aktuell rapport från arbetet i Läkarförbundets och SÄLs arbetsgrupp om kartläggningen av yrkesarbete bland läkare 65+ lämnades vid Jönköpingsmötet av SÄLs skattmästare Henning Höjer. Den kan nu läsas på hemsidan. Klicka här.

På hemsidan kan nu också det senaste årsmötesprotokollet läsas. Se under fliken Årsmötesprotokoll

Årsmötet i Jönköping

 Ny redaktör, ny sekreterare och nytt namn på medlemstidningen – Seniora Läkare

Ett alldeles lysande SÄL-vårmöte har avhållits i Jönköping 16 – 18 maj med ungefär 200 deltagare och gynnades också av strålande försommarväder.

Årsmötet följde valberedningens förslag och valde Josef Milerad till redaktör för medlemstidningen efter avgående redaktören Ingvar Gustafson. Samtidigt valdes också Torsten Mossberg till ny sekreterare efter Lennart Rinder. Båda de avgående styrelseledamöterna hyllades av ordföranden Gunnar Sandberg och de närvarande stämmodeltagarna och tackades för sina insatser under de senaste sex åren. I den nya tidningsredaktionen ingår utöver redaktören även Torsten Mossberg samt Marianne Ors. I samband med bytet av redaktion ändras också namnet på medlemstidningen från SÄLbladet till Seniora Läkare. Beslutet om namnändring togs av styrelsen i samband med årsmötet.

Senast uppdaterad 2014-05-27
Länkar
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må 9-12, ti-fr 9-12, 13-15